"In ceea ce urmeaza voi scrie despre cea mai mare tara care se intindea din Asia Mica pina in Iberia si din nordul Africii pina dincolo de Scandinavia, tara imensa a Dacilor" - DIONISIE PERIEGETUL 138 d.h. CONCISA, PASIONANTA, CAPTIVANT ILUSTRATA.
O carte pentru cei interesati de istorie dar mai ales pentru cei ce n-au iubit-o pina acum.

luni, 20 februarie 2012

69 de motive de autostimă !


1. Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc. ( W. Schiller , arheolog american )
2. Istoria este cea dintâi carte a unei naţii . Într-însa ea îşi vede trecutul , prezentul şi viitorul . ( Nicolae Bălcescu )
3. Pe tăbliţele de la Tărtăria , scrisul apare în teritoriile carpato-danubiano-pontice cu mult înainte de Sumer . ( R. Schiller , Reader`s Digest , 7 , 1975)
4. Limba lor ( a românilor ) n-a putut fi extirpată deşi sunt aşezati în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului , încât parcă nu s-ar fi luptat atâta pentru viaţă cât pentru o limbă . ( Bonfini )
5. Oare trebuie neapărat să ne lăudăm cu toţi care ne-au cucerit ? ( Oltea Predoiu , elevă în clasa a IV-a , ian.1980 )
6. Aceşti volohi nu sunt nici romani , nici bulgari , nici wölsche , ci vlahi ( ROMÂNI ) , urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor , dacilor şi geţilor , care şi acum , îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle , locuiesc în Valachia , Moldova , Transilvania şi Ungaria în număr de milioane . ( Schlözer , Russische Annalen - sec XVIII )
7. ( La soldaţii români ) Dogma nemuririi sufletului îi făcea curajoşi fără margini , dispreţuitori faţă de orice pericol , poftitori de moarte ( apetitus morti ) luptători cu hotărâre şi cu o întreprindere de speriat . ( Metianus Capella )
8. Nu invidiaţi vechile popoare ci priviţi pe al vostru . Cu cât veţi săpa mai adânc , cu atât veţi vedea ţâşnind viaţă. ( Michelet , 1859 )
9. Da , am zis-o şi o voi repeta până voi putea fi auzit , că misiunea noastră este să dăm ştiinţelor arheologice pe omul Carpaţilor preistoric , ANTEISTORIC . ( Cezar Bolliac )
10. ( Zamolxen ) era minunat de înţelept în filosofie . ( Alfonso X El Sabio )
11. Atunci ... de ce ai lăsat acasă atâtea deprinderi , un trai cât se poate de ademenitor şi o domnie plină de străluciri ... De ce te-ai silit împotriva firii , să-ţi aduci oştenii pe nişte meleaguri ( geto-dacice ) în care orice oaste străină nu poate afla scăpare sub cerul liber ? ( Diodor din Sicilia , Biblioteca istorică , XXI , 11-12 )
12. Getul zdrenţăros sau scitul pribeag târându-şi avutul de ici-colo , n-au de ce să-l pizmuiască pe stăpânul celei mai întinse moşii ... Căci nicăieri ca printre aceşti pribegi nu întâlneşti mame maştere care-şi iubesc cu duioşie de adevărată mamă copiii vitregi . Aici nu întâlneşti soţie îngâmfată de zestrea ei şi mândră de adulterele ei sau de soţul ei din care a făcut un sclav ! Zestrea cea mai frumoasă e socotită aici cinstea tatălui , virtutea mamei şi credinţa soţiei ! ( Horaţiu )
13. ( Deceneu ) i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei , căci el era în aceasta un maestru priceput . El i-a învăţat morala (...) , i-a instruit în ştiinţele fizicii (...) , i-a învăţat logica , făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare (...) , demonstrându-le teoria celor 12 semne ale zodiacului , le-a arătat orbita lunii , şi cum globul de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit şi până la apus , spre a se apropia sau îndepărta de polul ceresc .( Iordanes , Getica , XI , 69-70 )
14. Românii , în decursul acestui lung interval , au dăinuit refugiaţi în munţi la adăpost de şuvoiul invaziilor . (...) Timpul n-a avut darul să ştirbească forţa , nici să slăbească speranţa daco-românilor . Rămăsese aceeaşi rasă rezistentă , răbdătoare , întrucât se considera nemuritoare . ( Abdolonyme Ubicini , 1886 ) 15. Neamul geţilor , care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii care au trăit cândva şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor , dar şi pentru că astfel îi convinsese slăvitul lor Zamolxes . Crezând că nu mor , doar că îşi schimbă locuinţa , ei sunt mai porniţi pe lupte , decât ar fi înclinaţi să întrepindă o călătorie . ( Iulian , Cezarii ,Traian , 22 )
16. Cato : Feriţi-ne , zei cereşti , ca , printr-un dezastru care i-ar pune în mişcare pe daci şi pe geţi , Roma să cadă , iar eu să mai rămân teafăr ... ( Lucanus , Pharsalia , II , 295-297 )
17. Martial îi scrie unui prieten că în ţara Geţilor va găsi stânca lui Prometeu . ( Martial , Epigr. , IX , 46 )
18. Tracul Zamolxis , care învăţase pe druizi , printre altele şi divinaţia prin fise şi numere. (Origenes , Philosophumena , I , 2 , 22 )
19. Împreună cu tovarăşii săi de drum cu unul fiu al lui Theodorus şi cu Epi... , pe cheltuiala lui personală , a plecat în solie călătorind departe şi ajungând la Argedava , la tatăl aceluia şi întâlnindu-l , totdeodată a obţinut de la el ... , oraş ... şi a dezlegat poporul ... . Ajungând ( apoi ) preot al Marelui Zeu a săvârşit în chip strălucit procesiunile şi jertfele şi a împărţit şi cetăţenilor părţi de carne ( a animalelor sacrificate ) . Fiind ales preot al lui Serapis , tot aşa a suportat cu vrednicie şi bunăvoinţă cheltuielile . Iar pentru că Dionysos ( zeul ) eponim al oraşului , nemaiavând de mulţi ani preot şi fiind aclamat ( tot ) el de cetăţeni , s-a consacrat pe sine ( acestei slujbe ) ; şi pe vremea iernării lui C ( aius ) Antonius luând ( iarăşi ) coroana zeului ( adică devenind preot ) a împlinit procesiuni şi sacrificii frumos şi cu măreţie şi a dat cetăţenilor carne din belşug . Şi acceptând pe viaţă cununa zeilor din Samothrace , îndeplineşte procesiuni şi sacrificii pentru iniţiaţi şi pentru oraş . ŞI ÎN TIMPUL DIN URMĂ REGELE BUREBISTA AJUNGÂND CEL DINTÂI ŞI CEL MAI MARE DINTRE REGII DIN TRACIA ŞI STĂPÂNIND TOT TERITORIUL DE DINCOACE DE FLUVIU ( DUNĂRE ) ŞI DE DINCOLO şi a ajuns de asemenea la acesta ( la Burebista ) în cea dintâi şi cea mai mare prietenie , a obţinut cele mai bune foloase pentru patria sa , vorbindu-i şi sfătuindu-l în ceea ce priveşte chestiunile cele mai importante , atrăgându-şi bunăvoinţa regelui spre binele oraşului ; şi în toate celelalte ( ocazii ) oferindu-se pe sine fără să se cruţe în soliile oraşului şi luând asupră-şi fără şovăire primejdii , pentru a contribui în tot chipul la binele patriei . Şi fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Cn ( aeius ) Pompeius , fiul lui Cnaeius , imperator al romanilor , şi întâlnindu-se cu acesta în părţile Macedoniei , lângă Heraclea Lyncestis ( astăzi Bitoli-Monastir ) , nu numai că şi-a îndeplinit cu bine însărcinările primite de la rege , câştigând pentru acesta bunăvoinţa romanilor , dar şi pentru patrie a purtat cele mai frumoase negocieri ; în general în orice situaţie a împrejurărilor expunându-se cu trup şi suflet şi folosind cheltuieli din ale vieţii proprii ( adică din averea lui particulară ) şi dând puteri noi din averea sa ( de la el însuşi ) la unele dregătorii ale oraşului ( adică ajutând cu bani tezaurul public ) arată cel mai mare zel pentru binele patriei sale . Aşadar , pentru ca şi poporul să arate că cinsteşte pe oamenii cei buni şi vrednici şi care îi fac lui bine a hotărât Sfatul şi poporul ( dionysopolitanilor ) ca Acornion al lui Dionysios să fie lăudat pentru aceste ( merite ) şi să fie încununat el la sărbătoarea lui Dionysos cu o cunună de aur şi o statuie de bronz şi să fie încununat şi în timpul ce urmează , în fiecare an la Dionysii cu o coroană de aur şi să i se dea pentru ridicarea statuii locul cel mai de cinste din agora . ( Decretul Dionysopolitan În Cinstea Lui Acornion )
20. În ziua de azi , pentru a stăpâni cât mai mulţi oameni , nu se mai cuceresc teritorii , ci sufletele acelor oameni . Odată ce ai sufletul , ai omul ; iar când ai omul , teritoriul vine de la sine . ( contele de Marenches )
21. Într-adevăr acesta este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa (...) fie că este vorba de traci (...) , de geţi sau de daci , locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică - era pietrei şlefuite - până în zilele noastre , susţinând astfel , printr-un exemplu poate unic în istoria lumii , continuitatea unui neam . ( André Armad )
22. Dar vă întreb , fraţilor , care sunteţi toţi moldoveni , cum ne lăsaţi pe noi , moldovenii , cei ce suntem rupţi din această Basarabie , să trăim pe celălalt mal al Nistrului ? Noi rămânem ca şoarecele în gura motanului ? Dar să ştiţi că de ne veţi uita , noi vom săpa malul Nistrului şi vom întrepta apa dincolo de pământurile noastre ! Mai bine să-şi schimbe râul cursul decât să rămânem noi rupţi unii de alţii . ( Toma Jalbă în congresul ostăşesc revoluţionar de la Chişinău , 20 octombrie 1917 )
23. Această naţiune neglijată şi oprimată stăpâneşte pământurile cele mai rele din întreaga ţară . Aceste pământuri le sunt luate îndată ce sunt defrişate de ei cu sudoarea feţei şi gata pentru a fi însămânţate cu porumb . Fiecare sas sau ungur poate să se înstăpânească pe pământul românului , chiar dacă acesta a fost stăpânul lui de sute de ani . Românul este alungat cu întreaga sa familie în munţi , unde el nu găseşte decât piatră şi câteodată este obligat să părăsească ţara . Dacă un sat românesc este aşezat în vecinătatea unui sat săsesc sau unguresc , românul nu are voie să se apropie mai mult de satele acestor două naţiuni privilegiate decât ţiganii . Nimeni nu îi adresează o vorbă bună şi el nu are niciodată o zi de sărbătoare . Eu nu voi uita niciodată vorbele unui bătrân al acestei naţiuni , din Şinca veche (Făgăraş) rostite pe patul său de moarte : Eu mor fericit , pentru că eu nu las în urma mea în sclavie nici femee , nici copii . Când am trăit printre ei am avut mai mult decât ocazia să constat că românul e bun . Cum se înduioşa inima sa când era tratat ca un frate . Oricât de duri ar fi aceşti oameni , eu am putut observa , în cei doi ani pe care i-am petrecut printre ei , trăsături care sigur nu ar fi fost nedemne pentru omul cel mai civilizat . Cât rău au făcut acestei naţiuni ura şi indiferenţa faţă de această naţiune altădată atât de mare şi de strălucitoare . Orice ar fi , naţiunea română are , prin numărul şi dreptul său la stăpânirea ţării , meritele sale proprii . ( geologul german Haquet , despre anii petrecuţi în Transilvania , 1763-1764 )
24. Prefer să mor în mocirlă într-o ROMÂNIE MARE decât să mor în paradisul unei ROMÂNII mici . ( Mareşalul Antonescu )
25. Nu trebuie niciodată uitaţi românii şi pământurile româneşti care ne-au fost luate , ca urmare a împărţirilor Europei în sfere de influenţă . Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în ţara noastră sau dacă vor să rămână separaţi . Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri , ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri . ( Regele Mihai )
26. O Evă mitocondrială din Tracia se află la originea românilor . Populaţia de aici a migrat apoi spre toată Europa cu 30-40.000 de ani în urmă . ( Profesorul Alexander Rodewald , director al Institutului de Biologie Umană de la Universitatea din Hamburg )
27. Era un popor brav acela care a impus tribut superbei împărătese de marmură a lumii – Roma . Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi , iar nu de disperare , iar a fi descendentul unui popor de eroi , plin de nobleţe , de amor de patrie şi libertate , a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată . ( Mihai Eminescu )
28. Latineasca , departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi romane , că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi şi dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare paradoxală acestei observaţii juste aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate , sau cel puţin a aceea în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut . Limba latinească în adevăr se trage din acest grai , iar celelalte limbi mai ales româna sunt însuşi acest grai . ( D`Hauterive , Memoriu asupra vechei si actualei stări a Moldovei , Ed. Acad. , p. 255-257 , 1902 )
29. Universitatea din Cambridge susţine idee că din Spaţiul Carpatic au roit (după mileniul III î.e.n. ) cei ce se vor numi – indieni , persani , greci , traci , albanezi , italioţi , celţi , germani şi slavi .
30. Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor , vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor . (Huszti Andras)
31. S-a temut Süleiman ca nu cumva când ar încerca el să ocupe Transilvania sau Muntenia sau Moldova , toate aceste ţări să se unească împreună şi să se apere . ( Antonio Veranzio 1504-1573 )
32. Domnilor deputaţi . Pentru ce suntem împărţiţi în două câmpuri ? Pentru ce ne numim noi şi voi ? Ori nu suntem toţi români ? Ori nu avem toţi aceeaşi patrie ? Ori nu suntem toţi fiii aceleaşi mame ? Pentru ce să zicem noi şi voi ? De ce să nu zicem noi , românii ? Nu avem toţi aceeaşi amoare comună ? Care este cauza diviziunii noastre ? Care este mărul de discordie dintre noi ? Acest măr de discordie , să nu-l ascundem , el este Domnia . Cine va fi Domnitorul ? Fiecare îşi are convicţiile sale , fiecare îşi are simpatiile sale personale ; fiecare din noi crede că ţara va fi mai fericită având de Domnitor pe cutare şi pe cutare . Dar discordia există ; căci nu toţi cugetăm asemenea . Din astă discordie rezultă discreditul Camerei , discreditul nostru . Nimeni nu mai are credinţă la noi ; anarhia nu e departe şi inamicul e la porţile noastre . Cum să respingem anarhia ? Cum să oprim pe străini ? Făcând să piară discordia , făcând să piară punctul care ne desparte . Noi ( partida naţională ) declarăm că nu avem nici un candidat ; dumneavoastră ( partida conservatoare ) aveţi vreunul ? Se poate . Însă nici unul din noi toţi nu cred că a venit aici cu hotărârea a face să fie candidatul lui cu orice preţ . Toţi suntem români şi nimeni nu voieşte răul ţării sale , nimeni nu ar voi ca candidatul său să ajungă la Tron pe urme de sânge sau sprijinit de străini . Ar fi o ofensă pentru ţară de a crede că ea a putut trimite la Cameră asemenea oameni . Ca să ne unim toţi asupra aceluiaşi candidat , este posibil ? Cred că nu ; fiindcă am zis , fiecare îşi are credinţa sa . Dar a ne uni asupra unui principiu , ne putem uni ; mai cu seamă când acest principiu este cel mai mare al naţionalităţii noastre . Acest principiu este al Unirii . Mulţi din dumneavoastră , acum un an , au reprezentat ţara în această Cameră şi au susţinut cu căldură Unirea . Prinţul Bibescu , fostul Domnitor , a fost între alţii cel mai elocvent şi ardent apărător al Unirii . S-ar putea oare estimp ca aceste persoane să se contrazică ? Aceasta nu se poate crede . Să ne unim cu toţii asupra principiului de Unire , acestui mare principiu ce are să reînvieze naţionalitatea noastră ! Să ne dăm mâna ca fraţii , să cugetăm că suntem muritori , că avem să mai trăim câţiva ani şi că copiii şi strănepoţii noştri au să moştenească un viitor glorios , creat de noi ! A ne uni asupra principiului Unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezintă acest principiu . Astă persoană este Alexandru Ioan Cuza , Domnul Moldovei ! Să ne unim ca fraţi asupra acestui nume şi posteritatea ne va binecuvânta , ţara ne va întinde mâinile şi conştiinţa naţională va fi împăcată că ne-am îndeplinit cu religiozitate o datorie sfântă . (Discursul rostit de deputatul Vasile Boerescu , în şedinţa Adunării Elective a Munteniei , Bucureşti , 24 ianuarie 1859 )
33. Din gradele inferioare au căzut peste 130 , între care şi caporalul Iancu Pastia care , fiind grav rănit de o bucată de obuz ( care i-a rupt pîntecele ) a murit peste trei ore în durerile cele mai mari , însă era de un curaj fără egal şi în ultimele momente a murit zicînd : „ mor foarte vesel , căci po¬ziţia ( reduta ) s-a luat şi sînt fericit că putui muri luptîndu-mă pentru ţara mea , frumoasa mea Româ¬nie . " ( Căpitan Grigore Bănulescu )
34. În secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială limba maghiară , ne mai având altă dovadă a naţionalităţii lor , decât religia lor ortodoxă . ( Carl F. Marienburg )
35. Aceşti bieţi ţărani , cu mantăile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap , ei de care se râsese atâta , dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că le curge în vine tot sângele vechilor daci . ( Kohn Abrest )
36. Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN ; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate , unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ? ( Ştefan Ludwig Roth , 1848 )
37. Dacii , moesii , tracii n-au fost în toate vremurile aşa de războinici , că istoria legendară a făcut să se afirme că însuşi zeul războiului s-a născut în ŢARA LOR ? Mi-ar fi greu să enumăr puterea din toate provinciile , care acum se găseşte înglobată în Imperiul Roman... ( Flavius Vegetius )
38. Ei vor fi stăpânii lumii , dar noi , vom rămâne stăpânii timpului . ( Paul Tămaş )
39. Era un popor brav acela care a impus tribut superbei împărătese de marmură a lumii – Roma . Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi , iar nu de disperare , iar a fi descendentul unui popor de eroi , plin de nobleţe , de amor de patrie şi libertate , a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost şi nu va fi ruşine niciodată . ( Mihai Eminescu )
40. Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care locuind în mijlocul naţiunilor străine lor prin rasă , au pretins totdeauna şi pretind încă să le domine şi să le maghiarizeze şi asta într-un fel de care însăşi ştiinţa suferă . În recensăminte , de pildă , domneşte voinţa bine hotărâtă de a arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt în realitate . ( Prof. Dr. Julius Jung , 1877 )
41. Comuna Trăznea a fost ocupată de trupele ungureşti la 9 septembrie 1940 . Ca şi când armata de ocupaţie ar fi executat un ordin primit , îndată ce satul a fost invadat de soldaţi , un veritabil potop de foc şi sânge s-a abătut asupra lui . Toate armele moderne au fost utilizate pentru a satisface instictele brutale : puşti , mitraliere , tunuri , grenade . După ce au fost trase primele salve , soldaţii au pătruns în case şi au asasinat pe oricine găseau în calea lor , incendiind locuinţele . Cazul preotului român Traian Costea , care , dupa ce a primit un glonte în cap , a fost tras pe galeria de lemn a presbiteriului - căruia i s-a dat foc şi a ars în întregime odată cu cadavrul preotului - este tipic . După încetarea focului de arme , ungurii au pus mâna pe copiii de români şi îi aruncau de vii în foc , făcându-i să moară în chinuri groaznice . Jale mare răsuna în tot locul de plânsetele lor . ( Milton G. Leher )
42. Şi nici nu trebuie dacă vei afla defecte în poeziile ce le fac şi cari sunt aproape opera unui poet get . ( Ovidiu , Ex Ponto , 1 , iv ,13 , v . 16-22 )
43. Ar fi mai uşor a smulge ghioaga din mâna lui Hercule decât a abate lesne şi degrabă pe români de la vechile lor datini. ( Alecu Russo )
44. Sunt dac , nu sunt roman . Pe romani îi dispreţuiesc. ( B. P. Haşdeu )
45. Descoperirea sinelui adânc al părinţilor celor mai vechi e supremul act de orgoliu al unui neam . ( Nicolae Iorga )
46. Românii despre care am mai spus că sunt daci . ( Bocignoli , 29.06.1524 , la Răgusa )
47. Cantitatea de grâu adusă din Pont e mai mare decât tot ceea ce ne devine din celelalte porturi comerciale , deoarece , acest ţinut produce cea mai mare cantitate de grâu . ( Demostene , Discursuri )
48. Papa Nicolae I spune că grecii de la acea vreme numeau Latina şi Scita limbi barbare . ( O scrisoare către Împăratul Bizanţului Mihail al III-lea , 865 en )
49. Decebal , un rege alungat din reşedinţa sa , izgonit chiar din viaţă , fără ca să fi pierdut niciodată nădejdea . ( Plinius cel Tânăr , Epistole , VIII , 4 , 2 )
50. Într-un glas se roagă ţăranii romani ( NU ROMÂNI ) să-i lase a trăi cu barbarii ... Şi apoi să ne mirăm că nu pot fi învinşi goţii ( geţii ) când sătenii sunt mai bucuroşi să fie cu ei decât cu noi . ( Salvianus , De gubernitone , V , 8 )
51. În toate Pannoniile există obiceiuri şi moravuri Romane , dar şi un fel de limbă Romană şi mulţi se ocupă şi cu literatura. ( Veleius Paterculus )
52. Nu este nimeni dintre sarmaţi sau geţi care să nu poarte o teacă cu arc şi săgeţi muiate în sînge de viperă . ( Ovidiu ; Trist. ; IV ; 1 ;78 )
53. Geţii , care se mărginesc cu sciţii , întrebuinţează aceleaşi arme ca şi aceştia , ei sunt toţi arcaşi călăreţi . ( Tucidide ; II ; c. 96 )
54. Geţii vorbeau aceiaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri . Grecii dădeau , atât geţilor din Bulgaria cât şi dacilor din Moldova , Valahia , Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi crede-au că şi geţii şi dacii provin de la traci . ( L. A. Gebhardi , Geschichte des Reichs Hungarn und der damit Verbudenen Stateen , I. Theil , Leipzig ,1778 ,p. 43-44.)
55. În cele mai vechi timpuri cunoscute , în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii , care mai erau denumiţi şi geţi , şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova , Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia . ( Martin Hochmeister , Siebenburgische Provinziaalblatter , vol. III , fasc. 3 , Sibiu ,1808 , p. 126 )
56. Dacii sunt primii strămoşi ai românilor de azi . Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii . Aceiaşi origine , aceiaşi limbă . Asupra acestui punct toate mărturiile din vechime concordă . ( Abdolonyme Ubicini , Les origines de l’historie roumaine , Ernest Laroux , Paris ,1866 , p. 6 )
57. Însuşi Hadrian , succesorul lui Traian , venind în Dacia după 117 , data morţii lui Traian , exclamă : Ce greşeală a făcut Traian , distrugând Dacia , căci Dacia constituia , prin natura aşezării , pavăza imperiului roman . ( M. Yourcenar )
58. Grele îndatoriri a trebuit să suporte Dacia aproape 60 de ani , sub 20 de împăraţi romani , pînă când sub Galienus dacii s-au deşteptat din nou , i-au bătut pe romani , le-au adus mari pagube şi , în sfîrşit , au prădat imperiul roman şi au ocupat Roma , ca să se răzbune şi s-o ruşineze , de unde a ieşit proverbul : Nullum violentum diuturnum ( nimic din ceea ce este impus prin violenţă nu durează ) . ( Johannes Tröster, în Vechea si Noua Dacie germană secolul 17 )
59. Nădejdea lui Decebal se împlinise : Imperiul fusese dărâmat prin loviturile oamenilor de la Dunăre , Roma însăşi învingătoarea tuturor popoarelor a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic . ( Isidor De Sevilla între 560 – 636 )
60. Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi , cel mai probabil , iniţial , în Ardeal unde se găseşte , Ancient India ( India Veche ) . ( 1922 The Cambridge History of India , Universitatea din Cambridge , bază vechea literatură vedică )
61. Polonezii sunt urmaşii acelor daci care , neîmpăcându-se cu cucerirea romană , şi-au părăsit locurile de baştină şi s-au mutat la nord . ( Jan Trynkowski , istoric polonez )
62. Spaţiul polonez de astăzi , acoperit de gheaţă , ca şi nordul Germaniei , pînă la începutul Holocenului ( etapa geologică actuală ) , n-au putut fi populate decât dinspre sud , din spaţiul carpatic , după prelungirea drumurilor sării . ( Cercetarea Universităţii Californiei din Los Angeles , întocmită de profesorul arheolog Marija Gimbutas )
63. Denumirile dacice de plante , păstrate la Dioscoride ( medic grec din perioada împăraţilor Claudius 41 - 54 e.n. şi Nero 54 - 68 e.n. ) pot fi găsite şi în fondul limbii germane . ( Jakob Grimm 1785-1863 , în Istoria limbii germane )
64. Romanii nu au ajuns nici în Maramureş , cu atît mai puţin în şesul dintre Carpaţii păduroşi şi Marea Baltică , spaţiu de expansiune al populaţiei carpatice . Aici şi-au organizat atacurile contra Imperiului Roman , armatele Geto-Dace , numite de unii şi gotice . ( Waclaw Aleksander Maciejowski 1792 – 1883 , în lucrarea Geto-dacii vistulieni şi niprieni strămoşii polonilor )
65. Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor ( Cronicile spaniolilor 25 , p. 179 ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii popoarelor nordice ( Gesta Normanorum , Cronica ducilor de Normandia , Carolus Lundius etc. ) ; Daco-geţii sînt consideraţi fondatorii teutonilor , prin saxoni şi frizieni , ai olandezilor al căror nume naţional este şi azi Daci ( Dutch ) şi ai Anglilor . ( Leibniz , Collectanea Etymologica etc. )
66. Amal domneşte peste Daco-geţi şi este întemeietorul Amalilor . ( Dinastia Amalilor este Daco-getă ) ( Carlo Troya istoric şi politician italian 1784 – 1858 ) 67. Belizariu , vestitul general al lui Iustinian , învingându-i pe aşa-zişii goţi în Italia , îşi ia titlul triumfal de GETICUS MAXIMUS . Ori titlul triumfal nu se putea lua decît după numele poporului pe care l-ai învins .
68. Neamul tracilor este cel mai numeros din lume , după cel al inzilor . Dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar înţelege între ei , neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile . ( Istoricul Herodot 484-425 î.Chr. )
69. Ostaşi , ora mult aşteptată de către toată suflarea românească , şi îndeosebi de voi , vitejii mei ostaşi , a sunat în sfârşit după lunga şi dureroasa aşteptare . Trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne impune ca o sfântă şi patriotică datorie să luăm iaraşi arma în mână ca să izgonim , împreună cu ele pe vrăjmaşul cotropitor din ţară şi să aducem liniştea populaţiei asuprite . Regele vostru vă cheamă din nou la luptă ca să înfăptuiţi visul nostru de atâtea veacuri : Unirea tuturor Românilor , pentru care în anii 1916-1917 aţi luptat cu atâta vitejie . Sufletele celor căzuţi pe câmpul de onoare vă binecuvântează pentru această ultimă sforţare : privirile credincioşilor noştri aliaţi sunt îndreptate cu dragoste şi încredere spre ţara noastră şi fiii ei . Camarazii voştri de arme … cari vin în ajutorul nostru , cunosc vitejia voastra de la Oituz , Mărăşeşti şi Mărăşti , arătaţi-le că timpul de aşteptare n-a putut să slăbească braţul ostaşului român . Fraţii noştri din Bucovina şi din Ardeal vă cheamă pentru ultimă această luptă , ca prin avântul vostru să le aduceţi eliberarea de jugul străin . Biruinţa e a noastră şi viitorul va asigura întregului neam românesc viaţă paşnică şi fericită . Înainte deci cu vitejia strămoşească ! Dumnezeu este cu noi ! Ferdinand ( Proclamaţia regelui Ferdinand către ostaşi , Iaşi 10.11.1918 ) VA URMA

 Mulţumiri lui Klaus Kotzur, sursa acestor informaţii, care sper să reducă la tăcere pe DENIGRATORII MARELUI TRECUT TRACO-GETO-DACIC AL RUMÂNILOR !!!
 

33 de comentarii:

 1. Ma bucur sa gasesc inca un oltean patriot. Felicitari pentru blog.
  http://punctochitpunctlovit.blogspot.com/2011/12/scrisoare-deschisa-poporului-roman.html
  http://neacsum.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 2. Va multumesc pentru munca pe care o faceti. Inseamna enorm de mult.

  RăspundețiȘtergere
 3. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »
  “MĂ ÎNDOIESC deci cuget.
  CUGET,deci EXIST”.
  “DUBITO, ergo COGITO;
  COGITO, ergo SUM.”
  Aşa spuneau STRĂMOŞII NOŞTRI, vechii latini.
  Dar iată că sunt unii care NU SE ÎNDOIESC de nimic din ce le spune toxinKGB.
  Aceştia NU SE ÎNTREABĂ de ce limba despre Tăbliţele de la Sinaia NU ESTE LATINA şi nici o limbă înrudită cu latina.
  Credulii NU SE ÎNDOIESC de afirmaţia MINCINOASĂ că DOAR 14% din Dacia a fost în stăpânire romană.
  NU SE ÎNTREABĂ de ce aşa-zisele “cercetări-paleogenetice” conţin FRACTURI MONSTRUOASE de logică elementară printre care contrazicerea principiului logic de TRANZITIVITATE…
  Dar cineva trebui să se întrebe pentru ei….
  Demonstraţia de mai jos arată cum MINCIUNA PRIN OMISIUNE poate păcăli milioane de tineri(şi nu numai)creduli.
  Motto:
  « Ş-oricât timp ROMAN VOI FI
  Nu mă tem că voi pieri »
  -Nicolae Tãutu “Românul în veci nu piere”
  „A fi naţionalist în România,
  adică a-şi închina viaţa ridicării neamului şi ţării tale,
  însemnează a te aşeza pe un pisc în bătaia tuturor furtunilor urii şi a trăznetelor răzbunării.
  Nimic nu e mai urâtă,
  nimic mai prigonită şi mai lovită
  decât DRAGOSTEA SUPREMĂ DE ROMÂNISM.”
  Nichifor Crainic.
  « Iliescu pentru noi este Ceauşescu 2 ! »
  Aşa se striga pe străzile din România după ce tot mai mulţi români şi-au dat seama că Ion Iliescu zis şi iliciKGB era SLUGOIUL RUSIEI şi că în decembrie 1989 nu avusese loc o revoluţie ci o VICLEANĂ LOVITURĂ DE STAT marca Moscova-KGB.
  Şi tot aşa,astăzi orice ROMÂN care a depăşit stadiul naivităţii din decembrie 1989,după ce vizionează pseudo-documentarul « Dacii-Adevăruri tulburătoare » poate parafraza :
  « DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! »
  Şi ar avea perfectă dreptate !
  Campania mediatică “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare-
  este RĂZBUNAREA RUSIEI după ÎNFRÂNGEREA ZDROBITOARE în MINCIUNII RUSEŞTI abjecte a “moldovenismului”.
  Acum când RE-UNIFICAREA Basarabiei cu Ţara Mamă ROMÂNIA este în plină desfăşurare Călăii OCUPANŢI RUŞI cu perfidie încearcă să introducă O CONFUZIE IDENTITARĂ în inimile ROMÂNILOR de pe ambele maluri ale Prutului.
  Din cauza COLOANEI a-5-a RUSE de manipulare în masă PCRM-PLDM-PD mai sunt destui ROMÂNII basarabeni care după 200 de ani de spălare a creierelor ÎNCĂ NU ŞTIU că a fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN.
  Iată că şi în rândul românilor din Ţara Mamă
  KGB-ul insinuează CU VICLENIE OTRAVA CONFLICTULUI IDENTITAR.
  Să fim noi oare ROMÂNI sau…DACI?
  Coincidenţă?
  Nu.
  Când e vorba de KGB NU EXISTĂ COINCIDENŢE.
  Dar să le reamintim mankurţilor « dacişti » :
  A fi MOLDOVEAN înseamnă automat A FI ROMÂN.
  A fi ROMÂN înseamnă AUTOMAT A FI ŞI DAC şi ROMAN.
  NOI NU SUNTEM DOAR DACI.
  NOI NU SUNTEM DOAR ROMANI.
  NOI SUNTEM ŞI DACI ŞI ROMANI.
  De aceea NOI SUNTEM ROMÂNI.
  Ai băgat la cap MOSCOVA?
  Deci atenţie la MANIPULAREA RUSEASCĂ -”DACII-adevăruri tulburătoare!

  RăspundețiȘtergere
 4. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Dacia RUSEASCĂ şi Dacia AUSTRO-HUNGARĂ
  Atât imperiul habsburgic, cât şi cel țarist, au dorit, în anumite contexte geopolitice, formarea unui STAT-TAMPON, cu numele Dacia, însă FIECARE VOIA SĂ-L IA SUB TUTELĂ PROPRIE:
  ,,Dacia austriacă” urma să încorporeze Ardealul unit cu Principatele, iar
  ,,DACIA RUSEASCĂ” urma să încorporeze Ţara Românească (Valahia), Moldova şi Dobrogea. Deci, fiecare imperiu vecin voia O DACIE A LUI, şi nu o Dacie ROMÂNEASCĂ.
  Ecaterina II, împărăteasa Rusiei, având aliat pe Iosif II, împăratul Austriei, a înaintat, în 1782, planul ca între cele trei imperii – Rusia, Austria şi Turcia –
  să se creeze din Moldova,Valahia şi Basarabia
  un stat „independent’” CU NUMELE DACIA,
  în care religia să fie ortodoxă (greacă), iar CONDUCEREA RUSEASCĂ!
  De fapt ruşii nu ne vor nici daci nici români.
  RUŞII vor SĂ DISPĂREM CA POPOR prin RUSIFICARE.
  Iar primul pas pentru RUSIFICARE este CONFLICTUL IDENTITAR prin care OCUPANŢII RUŞI vor să ne determine să RENUNŢĂM SINGURI LA IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ STRĂMOŞEASCĂ .
  De aceea RUŞII după ce ne-au vrut « MOLDOVENI » şi nu le-a ieşit NE VOR ACUM DACI şi NU ROMÂNI pentru ca AŞA ZISA NOUĂ DACIE să fie VASALA MOSCOVEI!
  « NOUA DACIE » ar fi un fel de R.S.S.M.(Republica Socialistă Sovietică Moldovenească) până la Dunăre.
  E clar acum de ce LABORATOARELE KGB au clocit « Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare » .
  Se loveşte în ORIGINEA NOASTRĂ LATINĂ.
  Astfel se încearcă şi RUPEREA ROMÂNIEI de occident şi atragerea ei în URSS 2-CCCP2 adică « Uniunea Eurasiatică » a lui putinKGB.
  Vă mai amintiţi CAMPANIA MANKURŢILOR CONTRA « LUPOAICEI » de la Muzeul de istorie ?
  « LUPA CAPITOLINA » ,DARUL ROMEI,simbolul LATINITĂŢII ROMÂNILOR le-a stat ca un ghimpe în coaste Călăilor OCUPANŢI RUŞI şi slugilor lor mankurte.
  Ia să ne amintim :
  Pentru a aminti ORIGINEA ROMANICĂ a populaţiei băştinae din Basarabia, în 1921 municipalitatea oraşului Roma a oferit municipiului Chiinău o copie a statuii Lupa capitolina realizată de sculptorul Ettore Ferrari.
  Statuia a fost instalată în fața clădirii în care „Sfatul Ţării” a votat unirea cu România (clădire care a devenit în 1933 sediul „Facultăţii de Știinţe Agricole”).

  Ce au făcut Călăii RUŞI cu “LUPOAICA” instalată în faţa Facultăţii de Agronomie din Chişinău imediat după ce AU OCUPAT Basarabia şi Bucovina de Nord după 28 Iunie 1940?
  AU DISTRUS STATUIA LUPOAICEI!
  Barbarii RUŞI considerau Lupoaica « UN SIMBOL AL FASCISMULUI ITALIAN și al IMPERIALISMULUI ROMÂN. » !!!
  La 1 Decembrie 1990, „Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni” a realizat o replică a statuii pe care ne-a dăruit-o NOUĂ ROMÂNILOR basarabeni de aceeași obârșie latină ca şi FRAŢII NOŞTRI ROMÂNI de peste Prut.
  Statuia a fost instalată în fața „Muzeului de Istorie a Republicii Moldova” din Chișinău.
  Pe măsură însă ce OCUPANŢII rusofoni și-au redobândit situația dominantă pe care o avuseseră pe vremea Uniunii sovietice, impunându-și din nou punctele de vedere în domeniul istoriei și culturii, simbolurile LATINITĂŢII și cele ale ROMÂNITĂŢII AU FOST SCOASE dintre simbolurile statului și din spațiul public.
  Întâi SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI au acoperit statuia cu folie de plastic.

  STATUIA “LUPOAICEI” A FOST PROFANATĂ NOAPTEA
  apoi acest simbol al latinității poporului ROMÂN a fost demontat de pe soclu,
  și a fost aruncată în subsolul Muzeului pentru…restaurare.

  După cum vedeţi LUPOAICA A FOST ÎNLĂTURATĂ de pe soclu.
  Deranja ca şi STATUIA LUI TRAIAN din Bucureşti.
  ROMÂNII basarabeni nu s-au dat însă bătuți, și o nouă donație din partea „Ligii culturale pentru UNITATEA românilor de pretutindeni” a permis realizarea unei noi copii a “LUPOAICEI”,care a fost reinstalată pe soclul ei la data de 1 Decembrie 2009.  Observaţi ce spune citatul din Mihai Eminescu de pe timbrul din 1992?
  “DA,DE LA ROMA VENIM.
  Din DACIA Traiană”.
  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB nu a auzit nici de citatul acesta…

  RăspundețiȘtergere
 5. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Şi ce mai spunea Eminescu?
  “Se cam ştersese diploma noastră de nobleţă: limba însă am transcris-o din buchile noastre ghebosite de bătrâneţe în literele de aur ale limbilor surori.
  Cam degenerase arborele nostru genealogic cu câte o codiţă străină, dar îl vom curăţi de toate uscăturile”.
  „În privinţa LIMBII ROMÂNEŞTI Friedrich Diez (lingvist german care a pus bazele gramaticii comparate a LIMBILOR ROMANICE, publicând în 1836-1838 o gramatică a LIMBILOR ROMANICE în trei volume) are meritul de A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI, precum acele erau susţinute cu patimă de filologi de şcoală veche slavonă şi combătute în acelaşi mod nedibaci de şcoala veche a filologiei româneşti”.
  Ai auzit toxinKGB?
  “Friedrich Diez are meritul
  DE A FI NIMICIT PE CALE ŞTIINŢIFICĂ TOATE BASMELE DESPRE ORIGINEA SLAVĂ A LIMBII ROMÂNEŞTI”-Mihai Eminescu
  Ei cum mai rămâne cu acea aberantă afirmaţie despre fondul traco-SLAV(adică RUSESC)al LIMBII ROMÂNE?
  Iată DE CE NU NE VREA LATINI tavarişci toxinKGB sluga Rusiei !
  Pentru că RUSIA NE VREA SLAVI!
  Epopeea distrugerilor şi refacerilor statuii “LUPOAICEI” de la Chişinău vorbeşte singură despre URA OCUPANŢILOR RUŞI împotriva LATINITĂŢII şi ROMANITĂŢII ROMÂNILOR.
  Şi ce BĂTĂLIE CRUNTĂ au trebuit să dea ROMÂNII basarabeni pentru a putea vorbi în LIMBA ROMÂNĂ strămoşească şi pentru a putea scrie în ALFABET LATIN !
  Cine poate uita câţi ROMÂNI basarabeni şi bucovineni AU FOST ÎMPUŞCAŢI şi trimişi în lagăre în Siberia DOAR PENTRU CĂ AU ÎNDRĂZNIT să scrie şi să vorbească în ROMÂNEŞTE?
  Dar aceste lucruri NU TREBUITE ŞTIUTE .
  TELEVIZIUNILE RUSEŞTI în limba română de la Bucureşti şi Chişinău au grijă să menţină UN ZID MEDIATIC-INFORMAŢIONAL pe Prut.
  Un ZID MAI DUR ca Zidul Berlinului…
  Un zid ridicat pentru A MENŢINE OCUPAŢIA RUSEASCĂ la est de Prut.
  Un zid mediatic de protecţie a MINCIUNILOR ORDINARE RUSEŞTI numite « respubliKAKA molotova », »limba moldovenească » şi « poporul moldovenesc ».
  E clar acum CINE URĂŞTE DE MOARTE LATINITATEA şi
  ROMANITATEA POPORULUI ROMÂN.
  Călăii OCUPANŢI RUŞI .
  Acestor barbari slavi “LUPA CAPITOLINA” şi LATINITATEA LIMBII ROMÂNE le stau ca SAREA ÎN OCHI!
  Şi ce-şi mai freacă OCUPANŢII RUŞI ghearele de bucurie, când primesc rapoartele de la agenţii lor de la Bucureşti şi Chişinău şi când aud cât de repede UNII ROMÂNI s-au lepădat ca Petru de Iisus de ROMÂNITATEA lor…
  Numai un naiv sau UN MANKURT poate refuza să admită că
  “DACISMUL” ESTE RĂZBUNAREA Ocupanţilor Ruşi pentru că NOI ROMÂNII AM ZDROBIT 200 de ani de MINCIUNĂ RUSEASCĂ numită “moldovenism”.
  „Pentru ca SĂ NE IA INDIVIDUALITATEA,
  RUSIA AR TREBUI SĂ NE DEA ALTA ÎN SCHIMB,
  şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.”-MIHAI EMINESCU
  «NICIODATĂ CU RUŞII,
  căci ei vor să ne ia limba,
  să ne fure istoria,
  să ne ia pământul strămoşesc
  şi să ne distrugă neamul.»
  -Constantin Stere
  PATRIOT ROMÂN basarabean martir cu rol decisiv în SFATUL ŢĂRII pentru MAREA UNIRE cu Ţara Mamă ROMÂNIA din 27 Martie 1918.
  A. D. XENOPOL :
  « Răpirea Basarabiei AR FI TREBUIT SĂ-I ÎNVEŢE PE ROMÂNI un lucru:
  că dacă există vreun pericol pentru existenţa lor ca naţiune acesta va veni de la nord .
  Dacă este vreun element adevărat duşman al elementului român este acel RUSESC ,care nu din întâmplare,din neîngrijire pune în pericol existenţa noastră. ,ci lucrează cu conştiinţă la DISTRUGEREA EI.
  Acest PERICOL l-au simţit TOŢI ROMÂNII ,acei ce şi-au iubit întradevăr poporul şi care au binemeritat de patria lor.
  Toată dezvoltarea noastră naţională este datorită LUPTEI NEÎMPĂCATE ÎN CONTRA ACESTUI ELEMENT COTROPITOR ,luptă în mare parte susţinută cu ajutorul Apusului.
  În asemenea împrejurări ,
  A FACE POLITICĂ RUSEASCĂ ESTE DE A DA NOI ÎNŞINE ARMA ÎN MÂINILE UCIGAŞULUI ,este A TRĂDA INTERESELE CELE MAI SFINTE ale cauzei ROMÂNE ”.

  RăspundețiȘtergere
 6. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  « UNIONIŞTII »de Moscova Daniel Roxin şi Valentin Roman
  Iată de ce PERFIZII AGENŢI KGB Roxin şi Roman ,mai nou,SE PREFAC CU VICLENIE RUSEASCĂ a fi “UNIONIŞTI”.
  Iată la ce a dus MIZERABILA LOR MANIPULARE KAGHEBISTĂ “dacizatoare”:
  LA URĂ ÎNTRE ROMÂNI.
  Aţi citit ce scriu DUŞMANII REUNIFICĂRII-SLUGOII OCUPANŢILOR RUŞI pe “youtube”?
  De exemplu:
  Iată ce scrie un mare “DAC” :
  “toate mamele voastre au fost futute de rOmini si rusi si musolmani ca nici 4% nu admiteti ca sunteti DACI .”
  “oppssss,TOTI dacii[elita,liderii] ucisi au fost.
  am ramas IO ca de departe ,din alt capat ai lumii intre altii DACI sa va dau pula,sa va cresc,sa va cinstesc neamuu rOmin si tara ru-muna-curul si paria europeana !”
  Acum aţi înţeles ?
  “DACISMUL” lui Roxin-KGB este ARMA PERFIDĂ A RUSIEI prin care vrea să ne inducă echivalentul “MOLDOVENISMULUI” anti-românesc de peste Prut.
  Efectul propagandei RUSEŞTI făcute prin MANIPULĂRILE tulburătoare marca TOXIN :
  Alt mare “DAC” scrie:
  « mmm… romanii care au fost dacii fututi de roma ??? daca esti moldovean si vrei unirea cu poporul roman,esti un tradator,dute si stai cu tiganii si europa!noi moldovenii suntem dacii liberi,frumosi si curati,neamul lui stefan cel mare !iar romanii sunt curvele romanilor,adica dacii care au fost invadati de legiunele romane,in care erau fel de fel de ostasi,si cind au ajuns pe pamintul actual al romanii ,au futut toate curvele lasindu-le pline cu fel de fel de nationalitati! »
  Vedeţi la ce serveşte PSEUDO-documentarul “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare”?
  Exact LA DEZBINAREA FRAŢILOR ROMÂNI nu la REUNIREA LOR!

  RăspundețiȘtergere
 7. « Dacismul »este CALUL TROIAN AL RUŞILOR la poarta CETĂŢII ROMÂNIA
  Cum au intrat grecii în Troia?Prin luptă?
  NU.
  Prin VICLENIE.
  Şi în ce a constat viclenia lor?
  Într-un DAR.
  Şi vă amintiţi ce i-a determinat să facă ACEST DAR VICLEAN pe strămoşii noştri troieni?
  ŞI-AU DĂRÂMAT SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.
  Pentru că altfel DARUL VICLEAN,CALUL TROIAN nu încăpea în cetate.
  ZIDURILE FORMIDABILE,uriaşe,înalte,groase,NU AU PUTUT FI DĂRÂMATE DE ATACATORI prin luptă.
  DARUL VICLEAN însă,i-a făcut pe troieni SĂ-ŞI DĂRÂME SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE.
  Înţelegeţi ?
  Cu NAIVITATE ,FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri ale Prutului au căzut în cursa celor din spatele lui Toxin-KGB,
  şi cu o veselie inconştientă,
  ÎŞI DĂRÂMĂ SINGURI ZIDURILE DE APĂRARE ale cetăţii numite “ROMÂNIA”.
  Pentru că DARUL VICLEAN al KGB numit “DACISM” NU ÎNCAPE prin porţile ROMÂNIEI.
  Peste noapte precum Petru de Iisus ,fără să-şi dea seama,
  FRAŢII ROMÂNI de pe ambele maluri de Prut S-AU LEPĂDAT DE SFINTELE NUME DE ROMÂN şi ROMÂNIA .
  ROMÂNII au fost convinşi de RUSIA că ROMÂNIA ESTE UN MIT!
  Şi “MITURILE VOR FI DĂRÂMATE” nu-i aşa?

  RăspundețiȘtergere
 8. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  PUBLIUS CORNELIUS Regalianus şi Sulpicia Dryantilla sau cum « te face » toxinKGB şi nici nu simţi…
  Nimic nu îmi face mai mare plăcere decât SĂ DESFIINŢEZ O MANIPULARE oricât de TULBURĂTOARE ar fi ea CU PROPRIILE EI ARME.
  De exemplu DACIZATORII creaţi de KGB se folosesc în manipularea lor foarte des de numele lui REGALIANUS.
  Dar cine a fost REGALIANUS?
  După Burebista şi Decebal, un strănepot al lui Decebal, împăratul dac Regalian, a reunificat Dacia înainte de aşa-zisa retragere aureliană.
  Regalianus PUBLIUS CORNELIUS(?-268) Guvernator al Moesiei,Illiriei, Pannoniei şi Daciei.
  La scurt timp după înfrângerea uzurpatorului Ingenuus , este proclamat împărat de către legiunile de la Dunăre.
  În acelaşi an respinge o invazie sarmatică. Se consideră membru al familiei regale dacice, afirmând că este rudă cu însuşi Decebal.
  “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis”
  -”DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune,
  RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
  (Scriptores Historiae Augustae, Tyranni triginta,10,8)
  Istoria îl menţionează ca fiind DAC din Durostorum şi s-a arătat duşman al oligarhiei de la Roma.
  Ce observăm din datele istorice?
  Exact ROMANIZAREA DACILOR atât de contestată de “DACIZATORII” care regizează “MANIPULĂRILE tulburătoare”.
  Ce ne spun sursele istorice că era Regalianus?
  “DAC din Durostorum”.
  Ba şi mai mult “gentis Daciae, DECEBALI ipsius, ut fertur, affinis” -“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”.
  Perfect.
  Care erau PRENUMELE DACULUI Regalianus,RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL? “PUBLIUS” şi “CORNELIUS ”!
  Ce fel de prenume sunt acestea?
  Prenume ROMANE.
  Şi poetul Ovidius avea prenumele “PUBLIUS”…
  Dar cine era soţia DACULUI PUBLIUS CORNELIUS Regalianus?
  ROMANA Sulpicia Dryantilla era fiica lui
  CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și
  POLLIO SULPICIUS,
  un SENATOR ROMAN şi general de legiuni sub Caracalla.
  Ei i-a fost acordat titlul de Augusta de către soţul ei Regalianus PUBLIUS CORNELIUS.
  Deci ROMANA Sulpicia Dryantilla era soţia DACULUI CU PRENUME ROMANE PUBLIUS CORNELIUS Regalianus,din neamul marelui nostru rege DECEBALUS.
  Oare ÎN CE LIMBĂ se adresa Regalianus legiunilor răspândite din Iliria şi Panonia până în Tracia ,Moesia şi Dacia?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
  Dar cu PROPRIA SOŢIE,ROMANA Sulpicia Dryantilla în ce limbă vorbea?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
  Probabil că şi-a cunoscut SOCRII ROMANI personal.
  LA ROMA.
  Oare în ce limbă vorbea Regalianus,“DE NEAM DACIC, fiind , pe cât se spune, RUDĂ CU ÎNSUŞI DECEBAL”
  cu soacra lui CLAUDIA AMMIANA DRYANTILLA și cu socrul său SENATORUL ROMAN POLLIO SULPICIUS?
  Evident ÎN LIMBA LATINĂ.
  Dacă Regalianus ÎI URA AŞA DE CRÂNCEN pe romani cum MINTE ORDINAR dentistul Napoleon Săvescu,DE CE S-A ÎNSURAT cu o femeie din Roma,cu o fiică de SENATOR ROMAN?
  Ca să nu mai spun că după asasinarea lui Regalianus peste Dacia ROMANĂ a fost împărăteasă chiar ROMANA Sulpicia Dryantilla…
  Iată că dacii O IUBEAU pe SUCCESOAREA lui Regalianus,Împărăteasa ROMANĂ Sulpicia Dryantilla.
  Ei cum e cu “imposibilitatea” romanizării şi LATINIZĂRII dacilor?
  Încă nu mi-a răspuns nimeni…
  Alio,MASKVA,degeaba te scremi!
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM!

  RăspundețiȘtergere
 9. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Etruscii,egiptenii,sumerienii sau despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB
  Iată două exemple care dovedesc şi mai mult
  NULITATEA teoriilor tovarăşilor “DACIZATORI”.
  Ei tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.
  Avem două exemple celebre despre care “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă o vorbă:
  ETRUSCII şi EGIPTENII.
  Apropo,azi în anticul Summer se vorbeşte ARABA.
  Ţara TURNULUI BABILON se numeşte azi IRAK.
  Poporul care a inventat CUNEIFORMELE azi se închină la Allah în moschei şi SCRIE CU CARACTERE ARABE!
  După MII DE ANI de istorie glorioasă,după Keops-Kufhu,Kefren şi Mikerynos,după Ramses şi Akhenaton,după Nefertiti şi Tutankamon,după piramide,Luxor şi Teba,Abu-Simbel şi Saqqarah,Giseh şi Alexandria,după ce au creat DOUĂ DIN cele 7 MINUNI ale lumii antice,piramida lui Keops şi FARUL din Alexandria,după ce AU DOMINAT Africa ,Asia Mică şi marea Mediterană,după Cleopatra,cei care i-au venerat MII DE ANI pe Amon-RA,pe Isis şi Hathor,pe Seth şi Osiris,AU FOST ASIMILAŢI TOTAL de către ARABI!
  Tovarăşii “DACIZATORI” tot repetă obsesiv-MANIPULATOR,că o civilizaţie atât de veche precum cea dacică NU PUTEA FI ROMANIZATĂ.
  De egipteni au “uitat”: Astăzi la Cairo nu mai auzi de Amon-RA decât la muzeu.
  NIMENI nu mai foloseşte hieroglifele.
  NIMENI nu se mai închină la vechii zei.
  Limba faraonilor,A DISPĂRUT.
  Scrierea faraonilor A DISPĂRUT.
  Religia şi cultura vechilor egipteni mai trăieşte doar în manualele de egiptologie.
  Cum s-au făcut toate acestea? CU CORANUL într-o mână ŞI SABIA în cealaltă.
  ToxinKGB foloseşte în “Dacii-MANIPULĂRI KGB tulburătoare” următorul citat cu care îşi argumentează MINCIUNILE VICLENE:
  “DACHII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,
  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”
  (C.Cantacuzino)
  Etruscii AVEAU peste 1000 de ani de istorie în spate,O LIMBĂ PROPRIE,CREDINŢE RELIGIOASE,O CULTURĂ SOFISTICATĂ,UN ALFABET PROPRIU.
  Egiptenii aveau 4000 de ani de istorie în spate când au dat peste ei ARABII.
  Să facem o simplă înlocuire:
  ““ETRUSCII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,
  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ROMANILOR ,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”
  “EGIPTENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ,
  CUM O LEPĂDARĂ AŞA DE TOT ŞI LUARĂ A ARABILOR,
  ACEASTA NICI SĂ POATE SOCOTI NICI CREDE.”
  “SUMERIENII PREA VECHE A LOR LIMBĂ OSEBITĂ AVÂND,
  CUM O LĂSARĂ…
  După cum ştim etruscii,egiptenii ;i sumerienii AU FOST TOTAL ASIMILAŢI.
  Deci logica lui Cantacuzino NU FUNCŢIONEAZĂ.
  Iar folosirea citatului din Cantacuzino nu poate duce decât la O CONCLUZIE FALSĂ.
  E frumos DARUL VICLEAN-CALUL TROIAN AL DACISMULUI ,frumuseţea lui I-A ORBIT PE APĂRĂTORII CETĂŢII ROMÂNIA şi prea puţini aud din burta lui ZĂNGĂNITUL ARMELOR OCUPANŢILOR RUŞI!

  RăspundețiȘtergere
 10. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Cum »A UITAT » toxinKGB 99,99% din tot ce a scris Eminescu.

  Din nou despre „AMNEZIA” selectivă a tovarăşului toxinKGB
  Vă rog întrebaţi-l pe tovarăşul Toxin ,DE CE citează din Eminescu doar ce îi convine adică:
  “Trebuie SĂ DACIZĂM TOTUL.”
  Oare de ce o sumedenie de citate celebre TOT EMINESCIENE sunt “UITATE”?
  Deranjează “MANIPULĂRILE tulburătoare” marca Roxin?
  Cum se numesc cei care dau doar JUMĂTĂŢI de adevăruri?
  Ce este JUMĂTATEA de adevăr?
  MINCIUNĂ PRIN OMISIUNE.
  Mihai Eminescu -
  Doina
  “De la NISTRU pân’ la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s’a,”
  “SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI
  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre.”
  Mihai Eminescu(1876) :
  „… Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la
  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.
  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”
  « DA, DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  – din Dacia TRAIANĂ! «
  Mihai Eminescu
  Mihai Eminescu :
  ”Sau țara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”
  Din nou citările tovarăşului TOXIN-KGB sunt viclene şi MANIPULATOARE !
  Despre ce aţi citit mai sus “MANIPULĂRILE tulburătoare” nu suflă nici o vorbă.

  RăspundețiȘtergere
 11. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte din nou :
  toxinKGB “I-A UITAT” pe TOŢI CRONICARII ROMÂNI !
  Dimitrie Cantemir(1673-1723),
  Grigore Ureche(1590-1647) ,
  Miron Costin(1633- 1691),
  Ion Neculce(1672- 1745),
  Nicolae MiIescu Spătarul(1636 -1708),
  Vasile Lupu(1595 – 1661),
  Domnul Moldovei Bogdan al-III-lea FIUL lui Ştefan cel Mare
  (20 martie 1509),
  Neacşu din Câmpulung Muscel (1521),
  mitropoliţii Varlaam (1585 – 1657)
  şi Dosoftei( 1624 – 1693)
  « UITAREA »DE TIP RUSESC, selectiv, loveşte cu repetiţie :
  toxinKGB “I-A UITAT” şi pe TOŢI CRONICARII STRĂINI!
  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514)
  Francesco della Valle (1532)
  Croatul Ante Verančić precizează (1570)
  Francezul Pierre Lescalopier (1574)
  Martinus Szent-Ivany (1699)
  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566)
  Cancelarul Poloniei (1595)
  Cântecul Nibelungilor,epopee germană din perioada medievală (sec. al XII-lea – al XIII-lea)
  A.Armbruster
  Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea
  Napolitanul Ferrance Capeci (24 februarie 1584)
  Iezuiţii Cancelariei Papale
  Antonio Possevino (1533-1611)
  Giulio Mancinelli (1537-1618)
  Misionarul italian Niccolo Barsi (1640)
  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650
  Misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674)
  Paolo Bonncini(Malta) 24 aprilie 1630
  sacerdote germano” (1650)“Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia,
  Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte (1671)
  Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio (1671)
  Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
  Kiernozyscki (1722)
  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480)
  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566)
  Stanislav Orzechowski (1513-1566)
  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky (1524)
  Cronica moldopolonă(1566)
  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg
  Italianul Alecsandro Guagnini(1564)
  Călătorul francez Pierre Lescalopier (1574)

  RăspundețiȘtergere
 12. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce tovarăşul Toxin « a uitat » că
  TOŢI cronicarii medievali atât ROMÂNI cât şi străini evocaţi mai sus au spus clar:SUNTEM ROMÂNI!
  Întrebaţi-vă de ce “Letopiseţele” moldovenesc şi cantacuzinesc nu sunt pomenite în mizeria ANTI-ROMÂNEASCĂ “Dacii-MANIPULĂRI tulburătoare” numită mincinos “documentar”!
  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  • Domnul Moldovei -Dimitrie Cantemir
  (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
  “Noi, moldovenii,
  LA FEL NE SPUNEM ROMÂNI
  ROMÂNI
  ROMÂNI
  ROMÂNI
  ROMÂNI
  ROMÂNI
  ROMÂNI
  iar limbii noastre NU DACICĂ,
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  NU DACICĂ
  nici moldovenească,
  ci ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  ROMÂNEASCĂ
  astfel că, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de ştie limba noastră, nu-l întrebăm: „Ştii moldoveneşte?” (în latină: „Scis moldavice?”), ci: „Ştii ROMÂNEŞTE?”, adică (în latineşte – n.n.) „Scis ROMANICE?”. “
  Iată predoslovia semnată de DOMNUL ŢĂRII MOLDOVEI Vasile Lupu, la “Cartea de Învăţătură Românească”, tipărită la Iaşi, în 1643, cu binecuvântarea mitropolitului Varlaam.
  Cuvintele DOMNULUI MOLDOVEI Vasile LUPU:
  Cuvânt împreună CĂTRĂ TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ(1643)
  “IO VASILE VOEVOD– cu darul lui Dumnedzău şi biruitoriu şi DOMN A TOATĂ ŢARA MOLDOVEI, dar şi milă şi pace şi spasenie
  A TOATĂ SEMENŢIA ROMÂNEASCĂ”
  “Dintru cât s-au îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar LIMBII ROMÂNEŞTI carte pre LIMBA ROMÂNEASCĂ, întâiu de laudă lui Dumnedzău, după acea de învăţătură şi de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste şi de puţin preţ, iar voi să o priimiţi nu ca un lucru pementesc, ce ca un odor ceresc.
  Şi pre dânsa cetind, pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi. Să hiţi sănătoşi.”
  Miron Costin(30 martie 1633- 1691)
  Cronicar ROMÂN DIN MOLDOVA, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura ROMÂNĂ:
  «CA ŞI NOI, şi muntenii se numesc ROMÂNI…
  RUMÂN este un nume schimbat in cugetarea anilor de la ROMAN…»
  (Cronica polonă)
  «Cazania lui Varlaam» (1643),
  prima carte tipărită în Moldova
  «Carte ROMÂNEASCĂ de învăţătură»
  , care se adresează întregii «seminţii ROMÂNEŞTI»
  Cu câteva decenii mai târziu, Dosoftei numeşte limba în care scrie exclusiv «LIMBA ROMÂNEASCĂ».
  • Grigore Ureche(1590 – 1647) în Letopiseţul Ţării Moldovei :
  “ROMÂNII câţi se află lăcuitori la Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu DE LA UN LOC SÂNTU CU MOLDOVENII şi
  TOŢI DE LA RÂM SE TRAG”
  • Reprezentantul Poloniei, Jan Laski, episcop de Gnezno, accentua ORIGINEA ROMÂNĂ a locuitorilor din Principatul Moldova în 1514 .
  Mai mult, episcopul subliniază că MOLDOVENII ÎNŞIŞI SPUN CĂ SUNT ROMANI.
  Laski trage concluzia aceasta chiar din afirmaţiile băştinaşilor, care
  erau conştienţi de originea lor romanică.
  Jan Laski, episcop de Gnezno(1514):
  „…căci ei (locuitorii Moldovei) spun că
  SUNT OSTAŞII DE ODINIOARĂ AI ROMANILOR, trimişi aici pentru apărarea Panoniei împotriva sciţilor…”.
  • Francesco della Valle scrie în 1532 că ROMÂNII “se denumesc ROMEI în limba lor”, iar mai departe el citează expresia : “Sti ROMINEST?”: “…si dimandano in lingua loro ROMEI…se alcuno dimanda se sano parlare in la lingua valacca, dicono a questo in questo modo: Sti RIMINEST? Che vol dire: Sai tu ROMANO ?…” în:
  /Claudiu Isopescu, Notizie intorno ai ROMENI nella letteratura geografica italiana del Cinquecento, în Bulletin de la Section Historique, XVI, 1929, p. 1- 90./
  • Croatul Ante Verančić precizează în 1570 că « Vlahii » din Transilvania, MOLDOVA şi ŢARA ROMÂNEASCĂ se desemnează ca « ROMANI »: „…Valacchi, qui se ROMANOS nominant…„ “Gens quae ear terras (Transsylvaniam, MOLDAVIEM et Transalpinam) nostra aetate incolit, Valacchi sunt, eaque a ROMANIA ducit originem, tametsi nomine longe alieno…“
  /Transsylvaniae, MOLDAVIAE et Transaplinae, in Monumenta Hungariae Historica, Scriptores; II, Pesta, 1857, p. 120/

  RăspundețiȘtergere
 13. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  • Francezul Pierre Lescalopier scrie în 1574 că cei care locuiesc în MOLDOVA, ŢARA ROMÂNEASCĂ şi cea mai mare parte a Transilvaniei,
  “ se consideră adevăraţi urmaşi ai ROMANILOR şi-şi numesc limba “ROMÂNEŞTE”, adică ROMANA”
  “Tout ce pays: la Wallachie, la MOLDAVIE et la plus part de la Transylvanie,
  a esté peuplé et des colonies ROMAINES du temps de Trajan l’empereur… Ceux du pays se disent vrais successeurs des ROMAINS et nomment leur parler ROMANECHTE, c’est-à-dire ROMAIN … ”
  • maghiarul ardelean Martinus Szent-Ivany în 1699 citează frazele:
  « Si noi sentem RUMENI » (“Şi noi suntem ROMÂNI”) şi « Noi sentem di sange RUMENESC » (“Noi suntem de sânge ROMÂNESC”) : “Valachos… dicunt enim communi modo loquendi: Sie noi sentem RUMENI: etiam nos sumus ROMANI. Item: Noi sentem di sange RUMENESC : Nos sumus de sanguine ROMANO”
  /Martinus Szent-Ivany, Dissertatio Paralimpomenica rerum memorabilium Hungariae, Tyrnaviae, 1699, p. 39/
  • Miron Costin, cronicar 1633 – 1691
  ”De neamul moldovénilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor.
  Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul ţărâi cel dintăi şi a neamului moldovenescŭ”
  “VECHIU NUME stă întemeiat şi înrădăcinat: RUMÂN.
  Şi aşa ieste acestor ţări şi ţărâi noastre, Moldovei şi Ţărâi Munteneşti NUMELE CEL DIREPTU de moşie, IESTE RUMÂN,
  cum să răspundŭ şi acum toţi acéia din Ţările Ungureşti lăcuitori şi munténii ţara lor şi scriu şi răspundŭ cu graiul:
  Ţara ROMÂNEASCĂ”
  • DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir:
  “Hronicul vechimii a ROMÂNO-moldo-vlahilor” (scris între 1719-1722)
  ”Hronikon a toată ŢARA ROMÂNEASCĂ
  (carea apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian, Împăratul Râmului. Așajderea pentru numerele, carele au avut odată și carele are acmu, și pentru ROMANII care de atuncea într-însa așăzându-să într-aceaș și până acmu necontenit lăcuesc.”
  Oare tov. Toxin o fi citit ce scria în 1719 DOMNUL MOLDOVEI Dimitrie Cantemir?

  RăspundețiȘtergere
 14. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  • Domnul MOLDOVEI-Dimitrie CANTEMIR (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723):
  «Înainte de toate, chiar dacă acest (neam) a fost împărţit în trei ţinuturi de căpetenie,
  totuşi TOŢI SE CHEAMĂ CU ACELAŞI NUME DE ROMÂNI,
  DISPREŢUIND adică dând de-o parte NUMELE DE VALAHI, care le-a fost dat de către popoarele barbare. ”
  Dimitrie CANTEMIR:
  «Hronicul vechimei a ROMÂNO-moldo-vlahilor»:
  «neamul moldovenilor, muntenilor, ardelenilor…
  TOŢI cu un nume de obste ROMÂNI SE CHEAMĂ».
  *
  Umanistul sas Iohannes Lebel (cca 1490-1566):
  „valahii nu-şi zic decât „ROMUINI”,
  iar limba lor nu este alta decât „limba ROMÂNĂ”.
  Asocierea celor două nume etnice de ROMÂN şi valah se făcea şi în Cancelaria Polonă, prin noţiunile
  „Romanorum” şi „Valachiae”. În anul 1595 cancelarul Poloniei îi îndemna pe boierii
  moldoveni să evite instalarea unui domn din Ţara Românească în scaunul domnesc al Moldovei, (
  „ … aliquem ROMANORUM SEU GENTIS VALACHIAE nobilem …”).
  Râmunc ducele din ţara vlahilor
  În alt caz numele etnic de „ROMÂN” apare alături de cel de „valah” (în forma „Vlâchen”),prin numele conducătorului, „ducelui” celor 700 de români, RAMUNC (RÂMUNC), care vizitează curtea regelui hunilor Attila. Numele RÂMUNC este eternizat în Cântecul Nibelungilor, o epopee germană din perioada medievală (sfârşitul sec. al XII-lea – începutul sec. al XIII-lea).
  Cântecul Nibelungilor
  Fraza cu pricina sună în germană astfel:
  „Der herzoge RÂMUNC uzer
  Vlachen land” („RAMUNC ducele din ţara vlahilor”).
  “RÂMUNC, ducele din ţara vlahilor,
  A venit în grabă cu şapte sute de oameni.
  Ca păsările zburătoare se vedeau sosind;”
  A. Armbruster :
  »denumirea de „ROMÂN” este numele intern al românilor,
  pe când cea de „valah (valachus)” este numele lor extern. »
  Miron Costin:
  „Aşa şi neamul acesta, de carele scriem, al ţărilor acestora, numele vechiu şi mai direptu,
  IEASTE RUMÂN, ADICĂ RÂMLEAN, DE LA ROMA”.
  Dimitrie Cantemir :
  „Limba nebiruit martor iaste”.
  “Iar dacă aceste neamuri n-ar fi obârşia lor ROMANI, cum, mă rog, ar fi putut să-şi ia, prin minciună, şi numele, şi limba ROMANILOR?…”
  Aşa zice Cantemir la 1717.Tăcere asurzitoare la TOXIN-KGB .
  “Strategikon, tratat militar bizantin din secolul al VII-lea, denumește populația de la nord de Dunăre cu termenul de “ROMANI”.
  • “Scrisoarea lui Neacşu” cel mai vechi document descoperit până acum scris în LIMBA ROMÂNĂ pe la 1521:
  “spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren ŢEARA RUMÂNEASCĂ, iară el să treacă.”
  • În Atlasul german din 1826, pe o hartă care ilustrează popoarele Europei din răsărit ÎN ANUL 900, se specifică „Wahalen oder RUMUMY”
  (tradus din germană “Walahia sau RUMUNIA”), pe teritoriul ce se întindea din Panonia până la Nipru.
  Totodată se menţionează şi existenţa a cinci voievodate ROMÂNEŞTI, adică a unor ţărişoare locale.

  RăspundețiȘtergere
 15. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  Gheorghe Ghimpu:
  “La pătrunderea numelui etnic de „ROMÂN” în Europa a contribuit atât legenda ROMANUS şi Olaha, cât şi cea cu numele Roman şi Vlahata.
  E evident că autorii legendelor în cauză au folosit cele două nume etnice ale românilor -„ROMÂN” (prin Romanus şi Roman) şi „valah” (prin Olaha şi Vlahata) -, spre a demonstra identitatea lor.”
  Napolitanul Ferrance Capeci. rectorul Colegiului iezuit din Cluj, într-o scrisoare a sa din 24 februarie 1584, menţionând numele limbii românilor prin termenul „ROMANESCHI”,confirmă şi unitatea etnică a purtătorilor acestei limbi din Moldova, Transilvania şi Muntenia.
  *
  Iezuiţii Cancelariei Papale :
  Antonio Possevino (1533-1611) (a vizitat Ţările Române în 1582-1585), Giulio Mancinelli (1537-1618) (a vizitat Moldova şi Ţara Românească în 1586)se conving de „caracterul autohton al conştiinţei romanităţii la români”, precum şi de „unitatea etnică a moldovenilor şi muntenilor”.
  *
  Alt iezuit anonim – însoţitor al lui Antonio Possevino -
  redactând în 1583 pentru Analele Societăţii Iezuite o descriere a misiunilor lui Possevino în Transilvania, menţionează un stat populat de „ROMANI” :
  „…Vechiul neam al ROMANILOR, care-şi zic până astăzi
  ROMÂNI şi care coboară fie din COLONIILE ROMANILOR, fie din cei care erau osândiţi la muncă în minele de metal.
  Limba lor dovedeşte, de altfel, această DESCENDENŢĂ ROMANĂ.
  Ei locuiesc şi Ţara Românească, şi Moldova”.
  *
  Un misionar italian, Niccolo Barsi, care a călătorit în Orient (1632-1639) şi a trecut de două ori prin Ţările Române, menţionează în descrierea călătoriei sale (1640) că oraşul moldovenesc Roman îi aminteşte de Roma antică. Cităm :
  „Si vede anco la citta di ROMANĂ, cosi detta da ROMA, essendo i primi fondatori di quella STATI ROMANI…”.
  *
  De la un călugăr moldovean Barsi a mai aflat că :
  „ROMANII au întemeiat această ţară, de aceea ROMÂNII SE BUCURĂ SĂ FIE NUMIŢI ROMANI” .
  „… E cossi vedete che hanno alcune parole turche, altre armene, altre greche, et altre italiane, e da qui nasce che la prima che poi essi cominciorno unitamente ad habitare vi posero NOME ROMANO, perche ROMANI FURONO QUELLI CHE PRINCIPIO A QUEASTA TERRA DIERONO, auzi che loro istessi godono d’esser CHIAAMATI ROMANI”).
  Avem, deci, încă o dovadă a CONŞTIINŢA ORIGINII ROMANICE la
  ROMÂNII moldoveni.
  *
  Misionarul bosniac Marco Bandini (Bandulovici), mort în 1650 în Moldova,consemnează şi el o legătură a urbelor din partea locului cu Roma.
  Oraşul ROMAN îi pare „QUASI NOVA ROMA”.
  *
  În 1641 misionarul catolic bulgar Petru Bogdan Baksic (Baksev) (1601-1674), care vizitase Moldova, scria în Vizitarea apostolică a Moldovei că „moldovenii vorbesc ROMÂNEŞTE” („il Valaccho”).
  *
  24 aprilie 1630.
  Paolo Bonncini(Malta) :
  „În aceste Ţări preoţii [...], dacă nu cunosc limba valahă, adică moldovenească, sau ungara sau tedesca, nu vor putea să facă nimic”
  („… la lingua vallaca sive moldava overo ungara overo tedesca…”).

  RăspundețiȘtergere
 16. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  1650.• Un oarecare „Elia Bilnerio della diocesi di Vratislavia, sacerdote germano”,cerând Propagandei Fide să fie trimis ca misionar în Moldova, afirmă că, ştiind latina şi italiana, el va învăţa uşor limba VALAHĂ („la lingua vallacha”).
  *
  1671. Misionarul poliglot Giovanni Battista del Monte scrie în mărturiile sale despre Moldova :•
  „Provincia Moldova este supusă stăpânirii unui domnitor DELLA NATIONE VALLACHA”.
  *
  1671. Arhiepiscopul de Marcianopoli Vito Piluzio, care a activat mulţi ani în
  Moldova, într-o relatare către Propaganda Fide, scrie că în Moldova e necesar să cunoşti „LA LINGUA VALACHA ”.
  Mai menţionăm că în urma activităţii sale îndelungate în Moldova
  Piluzio a scris şi a publicat în 1677 la Roma un Catehism pe care 1-a intitulat Dottrina christiana TRADOTTA IN LINGUA VALACHA.
  *
  1722. Superiorul iezuiţilor din Iaşi, polonezul Martinus Maximilanus
  Kiernozyscki, străduindu-se să publice Catehismul catolic al lui Silvestro Amelio din 1719, menţionează că acesta a tradus lucrarea sa din latină
  „în LIMBA COMUNĂ a moldovenilor şi valahilor”
  („IN LINGUAM moldavis et valachis COMMUNEM”).
  *
  Polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), diplomat şi istoric, despre care D. Cantemir scria că este „cinstea istoricilor poloni”, acel care a scris despre Ştefan cel Mare că este „cel dintâi dintre principii lumii care a repurtat [...] o victorie atât de strălucită împotriva turcilor”, s-a ocupat de originea numelui Vallachus, punând la începutul acestui etnicon numele unuia dintre cele mai vechi neamuri din Italia: „genus et natio VOLOSCORUM”.
  Jan Dlugosz arată că în anul 1070 Valahia, şi mai cu seamă Moldova, a fost locuită de aceiaşi ROMANI….
  Vorbind despre anul 1433, istoricul polonez afirmă că „NEAMUL VALAHILOR A COBORÂT DIN STIRPEA ITALIENILOR”, iar în alt loc declară că „MOLDOVENII SUNT VALAHI”, adică ROMÂNI.
  *
  Istoricul umanist polon Stanislav Orzechowski (1513-1566) în Analele sale despre regele polon Sigismund, scrise în 1554:
  « moldovenii „se cheamă pe limba lor ROMÂNI”.
  Stanislav Orzechowski (1513-1566):
  „EI ERAU NĂSCUŢI din italieni şi ROMANI
  şi SE CHEAMĂ PE LIMBA LOR ROMÂNI DE LA ROMANI,
  iar pe a noastră – VALAHI DE LA ITALIENI.
  Căci pentru poloni Wloszi este acelaşi lucru ca pentru latini Itali.
  *
  În tratatul de pace dintre Sigismund şi domnitorul Moldovei Bogdan al-II-lea,FIUL LUI Ştefan cel Mare şi SFÂNT
  din 20 martie 1509,Bogdan este intitulat „VOIEVOD VALAH”.
  *
  Secretarul polonez al reginei Isabella, Petru Porembsky, recunoştea la începutul anului 1524 că ROMÂNII din Transilvania „AU ACEEAŞI LIMBĂ” CU PETRU RAREŞ, domnitorul Moldovei, adică cu moldovenii.
  *
  Moldovenii erau numiţi de către slavi la fel ca şi cealaltă parte a poporului român, şi anume cu numele etnic extern de „VALAHI (VOLOHI)”.
  Cronica moldopolonă, scrisă în limba polonă în anul 1566 şi care cuprinde cronica Moldovei şi a domnitorilor ei între anii 1359 şi 1552.
  Deşi e vorba de Moldova şi domnitorii ei, inclusiv Bogdan, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu etc.
  Autorul Cronicii îi zice Moldovei „PĂMÂNT VOLOH” („ziemi Woloskiey”) sau Valahia („Woloch”).
  Moldovenilor li se spune VOLOHI („Wolochowie”), cetăţii moldoveneşti – CETATE VOLOHĂ („zamek Woloski”), iar lui Alexandru Lăpuşneanu – VOIEVOD VOLOH („Woiewode Woloskiego”), DE NEAM VOLOH („tez narodu Woloskiego”).

  RăspundețiȘtergere
 17. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Întrebaţi-vă de ce NICIUNA DIN CRONICILE CITATE MAI JOS nu este nici măcar pomenită de TOXIN-KGB!
  Umanistul sas Georg Reicherstorffer (sec. XV-XVI, născut în Sibiu), notar al oraşului Sibiu, secretar regal şi consilier (din 1526) al lui Ferdinand I de Habsburg şi emisar al acestuia în Moldova (în 1527 şi 1535) la curtea lui Petru Rareş, în scrisorile sale Chorographia Moldovei (1541) şi Chorographia Transilvaniei (1550) ne dă informaţii
  privind Ţările Române în sec. al XVI-lea.
  Reicheratorffer -Chorographia Moldovei (1541) :
  „… Şi domnul Moldovei a fost odinioară legat prin jurământ de regii Ungariei. Iar ţara lui, care era ca şi dependentă de Regatul Ungariei,
  capătă de la regii Ungariei ajutorul trebuitor în desele sale războaie cu duşmanul obştesc,pentru paza şi apărarea sa.
  Şi această ŢARĂ ROMÂNEASCĂ şi-a tras numele de Transalpina
  din aceea că este despărţită şi mărginită de Ungaria şi de Transilvania …”.
  *
  Italianul Alecsandro Guagnini, după ce a vizitat de două ori Moldova, susţine că valahii sunt de NAŢIUNE ROMANĂ.
  În una din cele două biografii ale lui Despot-Vodă, domnitorul Moldovei (1561-1563), scrise între anii 1564 şi 1568, găsim viziunea lui privind naţiunea valahilor, inclusiv a celor moldoveni. Anonimul descoperă pentru Moldova că naţiunea valahilor este, de fapt, o naţiune romană.
  Acesta a înţeles că ROMÂNII, numiţi de el valahi, SUNT DE ORIGINE ROMANĂ:
  „Haec NACIO VALACORUM APPELATUR ROMANA, et aiunt originem traxisse ab extoribus adactis in exilium a ROMANIS EX ITALIA.
  Lingua eorum est adulterina latinae et italicae linguae, ita quod facili negocio Italus intelligit Valachum…”.
  “ORIGINEA ROMANĂ A NAŢIUNII VALAHILOR (ROMÂNILOR)
  « este explicată atât prin LIMBA ROMÂNILOR, cât şi prin DESCENDENŢA LOR DIN ROMANI ».
  *
  Călătorul francez Pierre Lescalopier vizitează Transilvania în 1574 :
  „ROMÂNII SE CONSIDERĂ ADEVĂRAŢI URMAŞI AI ROMANILOR,
  iar limba lor o numesc „ROMÂNEASCĂ” („ROMANECHTE”).”

  RăspundețiȘtergere
 18. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  La Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea)
  s-a găsit mormântul dacului DAIZI COMOZOI(NUME TIPIC DACIC),
  ridicat de fii săi IUSTUS şi VALENS, NUME TIPIC ROMANE.
  DAIZI COMOZOI
  Inscripţia descoperită la Troesmis:
  “D(is) M(anibus) / Daizi Co/mozoi vi/xit an(nos) L inter/fectus a Cas/tabocis Iu/stus et Val(erius) pa/tri b(ene) m(erenti) posu/erunt”
  (CIL III, 14214)
  Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde AELIU ARIORT a fost numit de izvoare “DAC aflat în fruntea oraşului“.
  Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceasta. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, DACĂ NU VORBEA PERFECT LATINA şi nu ar fi fost CETĂŢEAN ROMAN?
  Şi da.
  Aceste inscripţii SUNT DOVEZI ARHEOLOGICE INCONTESTABILE care dovedesc în mod clar ASIMILAREA DACILOR de către romani.
  Fii DACULUI Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane.
  “CIVITUS ROMANUS, NATUS DACUS”.

  RăspundețiȘtergere
 19. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Cum 100% a devenit 14% din Dacia.

  Şi aproape NIMENI NU A OBSERVAT…
  Prima şi CEA MAI GOGONATĂ MINCIUNĂ DIN LISTA MINCIUNILOR prezentate drept “ADEVĂRURI” tulburătoare:
  Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14%!!!!
  A spune că Dacia fost ocupată DOAR în proporţie de 14% e o MINCIUNĂ ORDINARĂ pe care Roxin-KGB o vinde cu succes naivilor.
  Centrul militar-religios Tapae-Sarmisegetusa Regia-Apoulon A FOST OCUPAT în proporţie de 100%.
  TOATE cetăţile dacice AU FOST CUCERITE de la cele din zona Orăştie şi Apuseni,până la Petrodava(Piatra Neamţ),ca să nu mai spunem de TOATE cetăţile de la Dunăre şi Marea Neagră gen Sucidava,Drobeta,Durostorum,Histria,Aegysus(Tulcea),Tomis,Callatis,Histria,Halmyrys,insula ALBA(Şerpilor)etc.
  În plus,chiar NU A AUZIT NIMENI de legenda DOCHIEI ??
  Sunt două asemenea legende:cea a BABEI Dochia şi cea a DOCHIEI FIICA Marelui Nostru Rege DECEBAL
  Unde se desfăşoară acţiunea?
  Traian o urmăreşte pe frumoasa Dochia(DACIA)până în vârful muntelui Ceahlău.
  Dar UNDE SE AFLĂ muntele Ceahlău?
  În inima Moldovei,lângă Piatra Neamţ.
  Dar asta nu se spune în “Dacii-MANIPULĂRI KGB-tulburătoare” nu-i aşa?
  CEAHLĂUL(NORDUL MOLDOVEI) şi NAPOCA(CLUJ)în care din cei DOAR 14% se află????
  Dar porturile ROMANE de pe ÎNTREAGA DUNĂRE,sau de la gurile Prutului,Nistrului,Niprului?
  NICIUN TRUP nu poate supravieţui FĂRĂ INIMĂ sau FĂRĂ CAP!
  Ori capitala SARMISEGETUZA ERA INIMA şi CAPUL Daciei!
  În care din cei 14% era INIMA şi CAPUL Daciei?
  Iar porturile de la Dunăre ,Prut,Nistru şi Marea Neagră,MINELE DE AUR şi ARGINT,minele de cupru şi fier,MUNŢII DE SARE,câmpiile cu grâne şi viţă de vie,ERAU SÂNGELE Daciei şi TOATE AU INTRAT SUB STĂPÂNIRE ROMANĂ.
  Şi nici un trup NU POATE TRĂI FĂRĂ SÂNGE…

  RăspundețiȘtergere
 20. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice »

  În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.
  Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.
  Căutaţi minutul 34.
  Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?
  Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.
  Ce spune Toxin la minutul 34?
  “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci
  o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”
  Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin:
  Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.
  Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.
  Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.
  Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.
  Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.
  Să rezumăm:
  STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.
  STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.
  Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?
  Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????
  Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???


  Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice?

  Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B.
  Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN)


  Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice !
  toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN!

  Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul "paleogenetic" spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?
  Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri.
  Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ?
  Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?
  Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că:

  fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR,
  fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,
  fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

  FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…
  E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte.
  Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară.

  Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv.
  Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul.

  RăspundețiȘtergere
 21. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  Încă o dovadă ARHEOLOGICĂ de data asta a ROMANIZĂRII DACILOR.
  Şi anume DOVADA CĂ DACII LUPTAU PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI SUB COMANDĂ ROMANĂ.
  Şi mai erau şi recompensaţi de ÎMPĂRAŢII ROMANI pentru asta:
  DACII AU FOST RECOMPENSAŢI cu titlul de “AELIA” datorită serviciilor aduse imperiului ROMAN luptând pentru a apăra ZIDUL LUI HADRIAN care şi azi desparte Anglia de Scoţia!
  “Însuşi titlul “Aelia” era o mare onoare, căci deriva din NUMELE ÎNTREG al împaratului Hadrian, denumire care putea fi câştigată numai datorită unui serviciu militar sau cultural ieşit din comun.” -Robin Birley mare arheolog englez

  PROCESUL DE ROMANIZARE A DACILOR este demonstrat şi de dovezile arheologice în care ÎNGEMĂNAREA numelor dacice şi romane este evidentă:

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 205-208 e.n.)
  La 100 de ani după CUCERIREA DACIEI de către Traian.
  IMPP CAES L SEPT SEVERO PIO PERT ET M AVR ANTONINO AVG ET P SEPT GETAE NOB CAES HORREVM FECER COH I AEL DAC I TRACVM C R SVB ALFENO SENECIONE COS PER AVREL IVLIANVM TR
  “Pentru împăraţii, Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobilul Cezar.
  ACEST GRÂNAR A FOST CONSTRUIT DE
  Cohorta I AELIA DACORUM
  şi de către Cohorta I TRACUM,
  CETĂŢENI AI ROMEI,

  sub Alfenus Senecio, consular prin tribunul Aurelius Iulianus.”

  I-auzi!
  DACII CONSTRUIAU GRÂNARE PENTRU ROMANI.
  S-ar zice că SE ÎNŢELEGEAU FOARTE BINE.
  Şi mai erau şi CETĂŢENI AI ROMEI !
  DACII erau atât de MÂNDRI CĂ SUNT CETĂŢENI AI ROMEI încât SĂPAU ÎN PIATRĂ pentru eternitate
  SĂ SE ŞTIE.

  Dar asta NU VOM VEDEA şi în “documentarele” lui Toxin care VEDE DOAR LUPTE CRÂNCENE între DACI şi ROMANI.Moscova ştie de ce…
  Alio,Maska:

  DACII SE DECLARAU “CIVITAS ROMANUM” adică
  DACII SE DECLARAU CETĂŢENI ROMANI.


  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  COH I
  AEL DACOR
  C C A IVL MARCELLINVS
  >
  LEG II AVG
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Cel Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, sub supravegherea lui Aulus Iulius Marcellinus, centurion al Legiunii II Augusta.”
  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/5.gif

  INSCRIPTIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO COCIDIO COH I AELIA DACORVM C P TERENTIVS VALERIANVS TRIB VSLM
  “Pentru zeul Cocidius, Cohorta I AELIA DACORUM, comandaţi de către tribunul Terentius Valerianus, cu hotărâre şi AŞA CUM SE CUVINE ŞI-AU ÎNDEPLINIT JURÂMĂNTUL.”

  Ia te uită,DACII FĂCEAU JURĂMINTE ROMANILOR.
  Şi asta nu e cumva …ROMANIZARE?


  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  I O M
  CO[H] I AEL
  DACORVM
  QVB PREEST
  AMMONIVS
  VICTORINVS
  TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Ammonius Victorinus”

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/10.gif

  INSCRIPţIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  SIGNIS ET N AVG COH I AEL DACORVM
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”
  “Pentru MODELUL şi DIVINUL SPIRIT al Împăratului, Cohorta I AELIA DACORUM.”

  Ia te uită,ÎMPĂRATUL ROMAN era “MODEL” pentru DACI şi spiritul său era “DIVIN” pentru aceeaşi străbuni ai noştri DACI.
  Ce-o zice Toxin?
  ADEVĂRUL DOVEDIT de probele arheologice NU prea corespunde cu MINCIUNILE LUI NERUŞINATE,nu???

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  > DECI SAX COH I DAC
  “Centuria lui Decius Sax[us], din Cohorta I DACORUM.”

  RăspundețiȘtergere
 22. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  …SPA SEPTIMO VIXIT ANN XXXX MIL XVIII COH I AELIA DACORVM H F C
  “[Umbrelor celui plecat Hos]pes Septimus, care a trăit 40 de ani şi a servit 18 în Cohorta I AELIA DACORUM. Aici se află.”

  Iată şi lespedea de mormânt a unui străbun dac,numit HOSPES SEPTIMUS.
  Septimus probabil după Toxin-KGB NU E NUME ROMAN….

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  DEO MART CHORTIS PRI AEL DAC V P V CVI TRIB
  “Zeului Marte, Cohorta I AELIA DACORUM au pus această ofrandă votivă cu tribunul lor.”
  I-auzi.STRĂBUNII NOŞTRI DACI se rugau zeului Marte,împreună cu TRIBUNUL LOR.
  Mda,o fi ROMANIZARE,n-o fi…


  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 237 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM C P AVRELIVS FASTVS TRIB PERPETVO COS
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Aurelius Fastus, când Perpetuus era consul.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC POSTVMIANAC P MARC GALLICVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Marcus Gallicus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 271-274 e.n.)
  DEO COCIDIO
  I O M COH I AEL DAC TETRICIANORVM C P POMPONIVS DESIDERATVS … TRIB
  “Zeului Cocidius [si] lui Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Tetricius, comandată de tribunul Pomponius Desideratus [...].”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 260-268 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM POSTVMIANA C P PROB AVGENDVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Postumus, comandată de tribunul Prob[us?] Augendus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 212-217 e.n. sau 218-222 e.n.)
  I O M COH I AELIA DAC ANTO
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Antoninus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 238-244 e.n.)
  I O M COH I AEL DAC GORDIANA C PEST …
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Gordian, comandată de [...].”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIA TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 235-238 e.n.)
  I O M D COH I AEL DAC C P FLAVIVS MAXIMIANVS TRIB EX EVOC C I PR MAXIMIN
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare din Doliche, Cohorta I AELIA DACORUM, comandată de tribunul Flavius Maximianus, la retragerea din serviciu la cererea invincibilului Princeps Maximinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 276-282 e.n.)
  I O M COH I AEL DACORVM PROBIANA C P AVR VERINVS TRIB
  “Pentru Iupiter Cel Mai Bun şi Mai Mare, Cohorta I AELIA DACORUM, proprietatea lui Probus, comandată de tribunul Aurelius Verinus.”

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA)
  D M DECIBAL … VIX DIEBVS … ET BLAES …VIXSIT A X ET… VS FRATER…
  “Spiritelor celui plecat DECIBALUS [...] care a trait [...] zile şi BLAESUS[...] care a trăit 10 ani, şi [...] un frate [...].”

  RăspundețiȘtergere
 23. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  toxinKGB i-a uitat şi pe LEGIONARII DACI din Cohorta I AELIA DACORUM

  INSCRIPŢIE DE LA CAMBOGLANNA (BIRDOSWALD, ANGLIA, 219 e.n.)
  SVB MODIO IV
  LIO LEG[atus] AVG[usti] PR[o]
  PR[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[ia] D[a]C[orum]
  CVI PRAE[fectu] EST M[arco]
  CL[audio] MENANDER
  TRIB[unus]
  “Sub Modius Iulius, legat al împăratului cu puteri pro-pretoriene,
  COHORTA I AELIA DACORUM (au construit aceasta), sub comanda tribunului Marcus Claudius MENANDER.”

  Aţi citit?

  http://www.dracones.ro/imagini-site/lapidarium/7.gif

  TRIBUNUL DACO-ROMAN MENANDER(care a sculptat pe acea lespede şi O SABIE CURBATĂ-SICA DACICĂ,pentru a întări că era DAC), purta prenumele ROMANE “Marcus” şi “Claudius” aşa cum DACUL Regalianus,”DIN NEAM CU ÎNSUŞI DECEBAL” purta prenumele ROMANE “Publius” şi “Cornelius”.
  Oare noi ROMÂNII de azi URMAŞII ROMEI şi ai DACIEI nu purtăm prenume…ROMANE?
  Oare câţi dintre noi nu se numesc Marcel,Claudiu,Cornel?
  Pentru a ajunge TRIBUN,DACUL Marcus Claudius MENANDER trebuia evident SĂ CUNOASCĂ PERFECT LATINA.
  Se ştie că rolul tribunilor era să fie ORATORI DESĂVÂRŞIŢI ,SĂ SE ADRESEZE MASELOR DE OAMENI.
  Deci TRIBUNUL DAC Menander era CETĂŢEAN ROMAN.

  RăspundețiȘtergere
 24. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  toxinKGB « a uitat-o » şi pe Ileana Sânziana

  Până şi PERSONAJELE BASMELOR NOASTRE ALE ROMÂNILOR ne confirmă ROMANIZAREA STRĂBUNILOR NOŞTRI DACI.
  Făt-Frumos ştim că are atributele lui Apollo-SOARELE.
  Iar Ileana CO-SÂNZEANA este de fapt LUNA-SORA SOARELUI,Artemis(la greci),numită la daci Bendis.
  Dar cum se numea LA ROMANI SORA LUI Apollo?
  DIANA.
  Şi cum se numeşte FRUMOASA NOASTRĂ DIN POVEŞTI?
  Ileana SÂN-DZIANA.
  Ileana SÂNTA DIANA.
  Ileana SFÂNTA DIANA sau Ileana CO-SÂN-DZEANA(Cosânzeana) adică
  Ileana CEA CARE E CU SFÂNTA DIANA.
  DIANA ROMANILOR o înlocuise pe Bendis şi devenise şi DIANA DACILOR .
  Şi azi deşi 99% din ROMÂNI nu o ştiu,
  Ileana SÂNZIANA ESTE DIANA ROMÂNILOR.
  Iar Apollon este Făt-Frumos CU PĂRUL DE AUR
  cel cu SOARELE PE PIEPT şi LUNA pe spate şi cu LUCEFERI pe umeri .
  Veţi regăsi Soarele,Luna şi Luceferii până şi pe STEMELE Moldovei,Ţării Româneşti şi Transilvaniei flancând bourul şi PAJURA CRUCIATĂ.

  *
  toxinKGB nu l-a citit nici pe Jules Verne

  Aţi citit poate Jules Verne,”Castelul din Carpaţi”?
  Acţiunea se desfăşoară în România evident,în zona muntoasă unde azi sunt ruinele castelului boierului COLŢ.
  Cine vrea să se convingă poate citi aici:

  http://ro.scribd.com/doc/26511435/Jules … in-Carpati

  Capitolul I,pag.4:
  “Aceasta este străvechea ţară a dacilor, cucerită de Traian în primul secol al erei creştine.”
  Capitolul II,pag.20-21:
  “Baronii de Gorj erau stăpâni peste întreg ţinutul, din timpuri imemoriale.
  Au fost amestecaţi în toate acele războaie care au însângerat provinciile transilvane;
  au luptat împotriva ungurilor, a saşilor, a secuilor, numele lor apare în„cântecele”,şi în „doinele”în care se perpetuează faimosul strigăt de luptă valah:
  DĂ PE MOARTE , DĂ PÂNĂ LA MOARTE,
  şi şi-au dat,şi-au vărsat sângele pentru cauza independenţei ―
  SÂNGELE ROMÂNILOR, al strămoşilor lor.
  Se ştie, atâtea eforturi, atâta devotament, atâtea sacrificii n-au avut alt rezultat, decât cea mai infamă oprimare a urmaşilor acestei seminţii de vitejie.
  Neamul acesta nu mai are existenţă politică.
  TREI CÂLCÂIE L-AU STRIVIT, dar nu şi-au pierdut nădejdea de a se scutura de jug, valahii aceştia din Transilvania.
  VIITORUL ESTE AL LOR ŞI REPETĂ,
  CU O ÎNCREDERE DE NEZDRUNCINAT,

  aceste cuvinte, în care se concentrează toate aspiraţiile lor;
  ROMÂNUL NU PIERE !”
  Până şi Jules Verne pe la 1800 ştia ce ştiu TOŢI ROMÂNII(DACO-ROMANII):
  “ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE !”

  RăspundețiȘtergere
 25. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  toxinKGB « a uitat » să spună că Tăbliţele de la Sinaia ÎI DESFIINŢEAZĂ teoriile]

  Cum se potrivesc afirmaţiile lui toxinKGB cum că dacii vorbeau O FORMĂ DE LATINĂ,eventual VECHEA LATINĂ numită şi LATINA PRISCA cu limba de pe “Tăbliţele de la Sinaia”???
  Cei care au căzut în capcana lui ToxinKGB şi se cred DOAR DACI,IMPOSIBIL DE ASIMILAT de către ROMANI,
  atunci ştiu să citească în LIMBA DACĂ :

  “BOYREBYSETODYOHYOUSIABA-
  STARNOPAZYCEOSOTIASEGYS-
  TADYOSOTRARYOMYONUSODIO
  CETACIRABISICASOROGIAO”

  *
  A TREIA ROMĂ din căpăţâna TĂTARO-CALMUCĂ a NE-putin-CIOSULUI de la Kremlin

  Moscova NU NE VREA ROMÂNI.
  Moscova ne vrea orice altceva:moldoveni,daci,cumani,pecenegi,unguri,tătari,turci,slavi,NUMAI ROMÂNI NU.
  Şi ştiţi de ce?
  Pentru că Moscova, de la vicleanul Petru I,SE VISEAZĂ A TREIA ROMĂ!
  Şi cine îi stă în cale de sute de ani?
  ROMÂNIA,
  urmaşa Daciei Străbune,
  ROMÂNIA a fost ,ESTE şi VA FI ÎN VECI A TREIA ROMĂ !

  RăspundețiȘtergere
 26. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Dovezile arheologice ale
  CĂSĂTORIILOR VETERANILOR ROMANI cu FEMEILE DACE
  nu sunt pe placul lui toxinKGB


  LEGIONARII CETĂŢENI ROMANI-CIVIUM ROMANORUM din PROVINCIA ROMANĂ DACIA POROLISENSIS-Sălaj-NORDUL Ardealului după ce îşi terminau servicul militar aveau dreptul DE A SE CĂSĂTORI cu femeile localnice care PRIMISERĂ ŞI ELE CETĂŢENIA ROMANĂ -CIVIUM ROMANORUM.

  INSCRIPŢIA DE LA GHERLA

  [Imp(erator) Caesa]r divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nep]os Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon/[tif(ex) max(imus) t]ribunic(ia) potestat(e) VII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pe]d(itibus) qui mi(li)t(averunt) in al(is) duab(us) et coh(orte?) / [una? qua]e appell(antur) II Pannon(iorum) et I Brit/[ton(um?) c(ivium) R(omanorum) e]t I Britann(ica) quae sunt in / [Dacia Po]rolis(s)ensi sub Livio Grapo / [proc(uratore?) et ala] Britann(orum) c(ivium) R(omanorum) quae est / in Pannon(ia) inferiore quin(is) et vicen(is) / pluribusve stipend(iis) emerit(is) dimis/sis honesta missione per Marcium / Turbonem quor(um) nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum ci/vitatem dedit et conubium cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est / civit(as) iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) IIII Id(us) Aug(ustas) T(ito) Salvio Ru/fino Minicio Opimiano Cn(aeo) Sentio Aburiano co(n)s(ulibus) / alae Brit(t)on(um) c(ivium) R(omanorum) cui praefuit / M(arcus) Minicius Marcellinus / ex gregale / Glavo Navati f(ilio) Sirm(io) / et Iubenae Bellagenti fil(iae) uxori eius Eravis(cae) / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in muro post tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam »

  “Împăratul cezar, fiu al răposatului Traianus Parthicus, al răposatului Nerva nepot, Traianus Hadrianus augustul, preot suprem, cu tribunicia potestas a 7-a oara, consul a 3-a oară, proconsul, călăreţilor şi pedestraşilor care au servit în două ale şi o cohortă care se numesc a II-a de Pannoni şi I de Britoni de CETĂŢENI ROMANI şi cohorta I Britannica de 1000 ce sunt în Dacia Porolissensis sub comanda lui Livius Grapus procuratorul [?] şi ala I de Britani CETĂŢENI ROMANI staţionată în Pannonia Inferior, după un serviciu de 25 sau mai mulţi de ani, eliberaţi din armată, cinstiţi şi răsplătiţi de către Marciu Turbo, ale căror nume se află scrise mai jos, LOR, COPIILOR ŞI URMAŞILOR LE-A DAT CETĂŢENIA şi DREPTUL DE LEGIUITĂ CĂSĂTORIE CU SOŢIILE pe care le-a dat cetăţenia sau celor care erau celibi (neînsuraţi) cu acele femei pe care le vor lua după aceea, dar numai pentru câte una. A patra zi înaintea idelor lui august, Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus şi Cnaeius Sentius Aburianus fiind consuli. Pentru ala de Brittoni CETĂŢENI ROMANI care a fost comandată de Marcus Minicius Marcellinus, fostul ostaş de rând Glavus fiul lui Navatus din Sirmium şi Iubenei fiica lui Bellagentus, soţia lui, evariscă. Acest text este copia controlată după tabla de bronz afişată la Roma pe zidul dinapoia templului fericitului Augustus lângă Minerva”

  (Traducere după I.I.Russu, Inscripţiile Daciei ROMANE, vol.I, Bucureşti, 1975, p.88-89, Diploma Daciei VII)

  RăspundețiȘtergere
 27. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  VECHILE NUME DACICE ale plantelor de leac …
  alt ADEVĂR ASCUNS de toxinKGB


  ToxinKGB a convins pe mulţi naivi că el este un mare luptător pentru adevăr.
  Şi bineînţeles,când tabăra care i se opune ASCUNDE ATÂTEA DESPRE DACI,devine foarte credibil ce spune nu?
  Adică atunci când pune o tăbliţă de plumb pe masă,se mai întreabă cineva
  DE CE NU E SCRISĂ ÎNTR-O FORMĂ DE LATINĂ?
  Ce mai contează că întregul eşafodaj al “MANIPULĂRILOR tulburătoare” afirmă sus şi tare că “LIMBA ROMÂNĂ este muma limbii latineşti”…
  Vă rog să comparaţi numele plantelor medicinale la strămoşii noştri daci cu numele lor la NOI ROMÂNII,strănepoţii lor.Sunt chiar curios cât îl vor mai credita românii naivi cu încrederea lor pe acest ABIL ESCROC,ToxinKGB.
  Dioscoride, medic greco-roman care l-a însoţit pe Traian în cel de-al doilea război cu dacii, a scris un tratat de botanică farmaceutică, “De materia medica”, în care a prezentat şi
  21 de plante medicinale utilizate de daci în diferite maladii.
  Alături de numele grec şi roman, este înscris şi cel dacic:

  ANIARSEXE (Iarba săracă, Sparceta, Baltarina )
  BOUDHATHALA( (limba boului, acţiune sudorifică);
  CINOUBOILA( (brionia, cicatrizantă în plăgi, diuretică);
  COADAMA( sau COALAMA ( (limbariţă, răcoritoare calmantă în prurite, cicatrizantă);
  COICODILA( sau COICOLIDA( (iarba bubei, diuretică, purgativă);
  DIELLEINA ( (măselariţă, folosită de daci ca analgezic, calmant, hipnotic, antispastic);
  DIESEMA( (lumănărică, acţiune astringentă şi antiperistaltică în diarei);
  DOCTILA,CHODELA, DOCHELA( (Tămâiţa de câmp)
  DIODELA( sau DUODELA( (coada şoricelului, utilizată ca tonic, hemostatic, antiastmatic, laxativ, calmant al durerilor abdominale);
  DYN ((Urzica, Urzica mare, Urzica de pădure)
  GUOLETA( (Mărgeluşe, Mei păsăresc)
  MENDRUTA( (Strigoaie, Steregoaie)
  MIZELA ( Cimbrul, efect antidiareic, antispasmodic, diuretic);
  PRIADILA( Curpen, Viţă albă, Archi, Luminoasă)
  PROPODILAsau PROCEDILA( Cinci degete, Iarba degetelor, Ochiul boului)
  SALIA( Ciumăfaia, Alaur, Bolondariţă,conţine alcaloizi ca hiosciamina şi scopolamina);
  SCIARE( ( Varga ciobanului, Scăiuş)
  STIRSOZILA( (Fierea pământului, Floare de friguri, Cintaură, Frigor, Frigurică, Potroacă, Scânteuţă de friguri, tintaură)
  TENDILAsau TEIDIL(Izmă, Izmă bună, Gingiurnă, Mintă)
  RIBORASTRA ( brusturele, diuretic, hipoglicemiant, antiseptic, laxativ, sudorific, depurativ)
  USAZILAArăriel, Limba câinelui, Arăţel, Plescăiţă roşie, Poalele mâţii)

  Doar Limba Boului-BOUDHATHALA şi Brusturele-RIBORASTRA par a mai fi păstrat ceva din forma originală…
  Şi ce dovedeşte comparaţia dintre VECHILE NUME DACICE ale plantelor « de leac » şi NUMELE ROMÂNEŞTIde astăzi ale aceloraşi plante ?
  Că numele lor original NU S-A PĂSTRAT.
  Dar cine a fost dintotdeauna PĂSTRĂTORUL NUMELOR PLANTELOR « DE LEAC » ?
  Exact OAMENII DIN POPOR,oamenii locului,oamenii pământului, »TERRANII » adică « ŢERANII »,ţăranii ROMÂNI.
  Exact aceia pe care tovarăşul ToxinKGB îi consideră NEASIMILABILI(din interes sau neştiinţă).
  Ei cum rămâne cu afirmaţia că cetăţenii de rând NU s-au „încrucişat” cu ROMANII?
  Faptul că TOATE NUMELE plantelor medicinale au fost schimbate chiar de către cei care le foloseau cel mai mult,adică ŢĂRANII,este încă o dovadă INCONTESTABILĂ A ROMANIZĂRII străbunilor noştri daci.
  Este încă o dovadă a totalei ASIMILĂRI a limbii DACILOR de către LIMBA LATINĂ şi cultura ROMANILOR.

  RăspundețiȘtergere
 28. Este evident că “DACISMUL” pentru noi este “MOLDOVENISMUL 2″!

  Se pare că toxinKGB se teme CA DRACU DE TÂMÂIE de ce DECLARAU CU MÂNDRIE strămoşii:
  “SUNTEM DI SÂNGE ROMENESC”


  Nicolae Milescu Spătarul
  vorbeşte despre latinitatea limbii române în felul următor:

  „Dumnezeu se zice în limba greacă Theos, iar pe limba latinească Deus,
  iară RUMÂNEŞTE se cheamă Dumnezeu,
  care nume IASTE LUAT DE LA LETINIE
  în ce chip şi
  MAI JUMĂTATE de limba românească luat DE LA LATINI”.


  ROMANITATEA ROMÂNILOR

  “În fond, ideea ROMANITĂŢII ROMÂNILOR în viziunea ei evolutivă ni se prezintă… ca un arbore gigantic al cărui trunchi îl constituie
  TRADIŢIA AUTOHTONĂ A ROMANITĂŢII,
  CONŞTIINŢA POPORULUI ROMÂN DESPRE ROMANITATE.

  Ramurile sale reprezintă, desigur, tradiţiile înfăţişate mai sus, rămurelele şi frunzele fiind DIFERITELE MĂRTURII ASUPRA ROMANITĂŢII ROMÂNILOR.
  Din arborele ROMANITĂŢII ROMÂNILOR cunoaştem cel mai bine trunchiul; nu este exclus ca cercetări viitoare să descopere existenţa unor noi ramuri; cu siguranţă putem afirma că numeroase frunze ale acestui arbore ne-au rămas necunoscute.”
  (Adolf Armbruster – ROMANITATEA ROMÂNILOR)

  *Mircea ELIADE:
  “O mie de ani în urmă, a avut loc ceea ce putem numi pe drept cuvânt O CATASTROFĂ DE INCALCULABILE CONSECINŢE PENTRU ISTORIA ROMÂNILOR:
  Slavii au ocupat Peninsula Balcanică şi s-au întins până la Adriatica. Marea unitate etnică, lingvistică şi culturală pe care, în pofida tuturor năvălirilor barbare, o alcătuia
  ROMANITATEA ORIENTALĂ
  (CARE SE NUMEA, CHIAR DIN secolul IV după Christos, ROMANIA),
  a fost definitiv sfărâmată.”

  “Descindem dintr-unul din «neamurile cele mai numeroase din lume» şi praful s-a ales de el, NICI MĂCAR LIMBA NU I SE MAI CUNOAŞTE.
  Am făcut parte dintr-o ROMANIE DE TREI ORI MAI MARE DECÂT DACIA”

  “Istoria NEAMULUI ROMÂNESC n-a fost decat o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie.”
  -“Teroarea istoriei” şi destinul ROMÂNIEI - Mircea Eliade

  (LIMBA ROMÂNĂ)”arată CARACTERELE ROMANICE, ba încă le arată în unele privinţe mai curate decat celelalte limbi ROMANICE.
  Limba POPORULUI ROMÂN prezintă în chipul cel mai netulburat
  DEZVOLTAREA DE LA GRAIUL LATIN SPRE CEL ROMANIC.”

  (W. Meyer-Lübke, Rumänische und Romanisch)
  *
  “Ce stranie este tenacitatea cu care oamenii aceştia [AROMÂNII] aderă la limba şi obiceiurile rasei din care fac parte! Deşi s-au scurs multe secole de când aceşti oameni îndură sclavia numeroşilor tirani, totuşi sunt în stare să se întreţină cu un străin în temerara şi pitoreasca LIMBĂ A ROMEI ANTICE.”
  (Edmund Spencer, Travels în European Turkey…)
  *
  “Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de ROMÂN; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?”
  (Stefan Ludwig Roth, 1848)
  *
  “Astfel astăzi moldovenii, muntenii, valahii transalpini, mysienii, basarabenii şi epiroţii se numesc pe sine cu toţii cu un nume cuprinzător nu «valahi» ci «ROMÂNI», iar limbii lor neaoşe îi spun «ROMÂNA».”
  (Dimitrie Cantemir, Historia Moldo-Valahica)
  *
  “[ROMANII, ce] se întindeau aproape de marginea Constantinopolului până la Byza şi mai departe, în mulţime fără număr, neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri greu de umblat şi care SE OCUPAU CU PĂSTORITUL dar erau obişnuiţi ŞI CU LUPTELE”
  (Georgios Pachymeres, Istorii compuse, even.-1285)
  *
  “Noi considerăm că ROMÂNII nu sunt numai cei mai numeroşi, ci ŞI CEI MAI VECHI LOCUITORI de azi ai Transilvaniei.
  Imigrarea lor, din sudul Dunării în Transilvania, nu poate fi adeverită cu nici o dovadă istorică.”
  (E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde Siebenbürgens)
  *
  “Împăratul Diocleţian iubea mult ţara Dalmaţiei; de aceea A ADUS DIN ROMA POPOR împreună cu familiile lor şi i-a aşezat în ţara Dalmaţiei: aceştia se numesc şi ROMANI, PENTRU CĂ AU VENIT DIN ROMA, şi poartă acest nume până în ziua de astăzi.”
  (Constantin Porphyrogenetul, De administrando imperio)

  RăspundețiȘtergere
 29. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Colindele noastre străvechi spulberă ABERAŢIA ANTI-ROMÂNEASCĂ numită « Noi NU suntem urmaşii Romei”.Soluţia „dacizatorilor” de Moscova?
  Aţi ghicit…toxinKGB „A FĂCUT UITAT” şi „Pluguşorul”


  Şi unde este cel mai popular şi azi „Pluguşorul”?
  În ESTUL ROMÂNIEI.
  Ca să vezi.Tocmai la…”dacii liberi”,geţi,costoboci,carpi,roxolani.
  Aceia „puri”genetic,”neocupaţi”,”neasimilaţi”,”nelatinizaţi”,”neromanizaţi”.
  Probabil tocmai cei ai căror strămoşi locuiau în cei 86% din Dacia „neatinşi” de Roma STRĂBUNICULUI NOSTRU Traian.
  Pluguşorul românesc
  Aho, aho copii şi fraţi,
  Staţi puţin şi nu mânaţi,
  Lângă boi v-alăturaţi.
  Şi cuvântul mi-ascultaţi.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…

  S-A SCULAT MAI AN,
  BĂDICA TRAIAN

  Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat,
  Cu şeaua de aur,
  Cu nume de Graur,
  Cu frâu de mătase,
  Împletit în şase,
  Cât viţa de groasă,
  El în scări s-a ridicat,
  Peste câmpuri s-a uitat,
  Să aleagă-un loc curat,
  De arat şi semănat.

  Şi-a pornit într-o joi,
  Cu un plug cu doispreceze boi.
  Boi boureni,
  În coadă codălbeni,
  În frunte ţintăţei,
  Ia mai mânaţi, măi, flăcăi, hăi, hăi…

  La lună, la săptămână,
  Îşi umplu cu aur mâna.
  Şi el vru să vadă,
  De-i dete Dumnezeu roadă.
  Era-n spic cât vrabia,
  Era-n bob cât trestia.
  Ia mai mânaţi, măi, hăi, hăi…


  TRAIAN IUTE S-A ÎNTORS
  Şi din grajd alt cal a scos,
  Un alt cal mai năzdrăvan,
  CUM ÎI PLACE LUI TRAIAN,
  Negru ca corbul,
  Iute ca focul,
  De nu-l prinde locul.
  Cu potcoave de argint,
  Ce dau sporul la fugit.
  TRAIAN IUTE A-NCĂLECAT,
  La Ţinchin a apucat
  Şi oţel a cumpărat,
  Ca să facă seceri mari,
  Pentru secerători tari.

  Şi-altele mai mititele,
  Pentru fete ocheşele
  Şi neveste tinerele.
  De urat, am mai ura,
  Dar mă tem că va-nsera,
  Pe aici, pe la dumneavoastră,
  Departe de casa noastră.
  Şi ne-aşteaptă şi-alte case,
  Cu bucate mai gustoase,
  Cu pâine caldă pufoasă,
  Cu vinul de viţă-aleasă,
  Cu Cotnar de Drăgăşani,
  La anul şi la mulţi ani!

  *
  “Pluguşorul” este reiterarea unei binecuvântari de început
  (Callendae/ Carinda, Corindă, Cărindar)
  ÎNCEPUTUL ROMANILOR în Dacia odată cu Traian.
  Un Traian… Întemeietor (”Pater Patriae”)
  ,
  Împărat (”Optimus Princeps”) şi
  Preot (”Pontifex Maximus”).
  El trage Prima Brazdă (”Sulcus Primigenius”) peste Dacia;
  O face “In Saecula Saeculorum”, cu Doisprezece Boi;
  în numele lui “Iuppiter Optimus Maximus”,
  într-o Joi.

  RăspundețiȘtergere
 30. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Adevăruri de mai jos sunt prea TULBURĂTOARE pentru toxinKGB.
  Soluţia ?Evident.LE-A FĂCUT « UITATE ».Şi pe acestea…
  Lista LEGIUNILOR şi COHORTELOR ROMANE din Dacia


  Leg I Flavia Ulpia Hispanorum milliaria - au construit tronsonul drumului Napoca- Potaissa;

  LEGIUNEA a-V-a MACEDONICA - Potaissa, Turda;
  LEGIUNEA a-XIII-a GEMINA - Apulum, Alba Iulia;


  Leg IV Flavia Felix - Sarmizegetusa Regia, Grădiştea Muncelului;
  Leg VI Ferrata - participantă la războaie;
  Leg I Adiutrix - Apulum, Alba Iulia;
  Leg II Adiutrix;
  Leg VII-a Claudia - Cuppae şi Viminacium şi ulterior la Romula;
  Leg XI-a Claudia - Durostorum;
  Leg Numerus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum civium Romanorum - Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh I Aelia Gaestorum milliaria - Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Antiochesium;
  Coh I Augusta - Buciumi, SJ;
  Coh I F.M. Aurilia Brittonum Malvensis;
  Coh I Batarorum milliaria - Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh III Bessorum - Olteni, com Bodoc, CV;
  Coh I Bracaraugustanorum - Bretcu, CV;
  Coh I Britannica milliaria - Caseiu, CJ;
  Coh II Britannica milliaria - Iliusa, BN;
  Coh II Britanica - Romiţa, com.Românaşi, SJ;
  Coh I Britannorum milliaria - Moigrad, com Mirsid, SJ;
  Coh III Britannorum;
  Coh III Campestris miliaria;
  Coh I Cannanefactium - Tihau, com.Surduc, SJ;
  Coh I Cretum;
  Coh IV Cypria;
  Coh II Flavia Bessorum - Olteni, com.Bodoc, CV;
  Coh II Flavia Commagenorum - staţionează permanent la Micia;
  Coh II Flavia Numidarum - Feldioara, com.Ucea, BV;
  Coh III Gallorum - Hoghiz, BV;
  Coh V Gallorum;
  Coh Hispanorum - Bretcu, CV;
  Coh I Hispanorum - Românaşi, SJ;
  Coh I Hispanorum milliaria - Orheiu Bistritei, com.Cetate, BN;
  Coh II Hispanorum - Resculum, Bologa, com Poieni, CJ;
  Coh I Lingonum;
  Coh V Lingonum - Moigrad, com.Mirsid, SJ;
  Coh I Montanorum - Sebeş;
  Coh II Nervia Brittonum - Buciumi, SJ;
  Coh VI Nova Cumidavensium Alexandrina - Cumidava, Râşnov, BV;
  Coh Prima Alpinorum - Călugareni, com.Fremitu, MS;
  Coh VI Thracum - Românaşi, SJ;
  Coh I Tyriorum;
  Coh I Ubiorum - Sighişoara, Podmoale, MS;
  Ala I Asturum - Hoghiz, BV;
  Ala Brittonum - Gherla, CJ;
  Ala I Claudia Gallorum Capitoniana;
  Ala I Claudia nova miscellanea;
  Ala I Dardanorum;
  Ala I Hispanorum Campagonum;
  Ala I Hispanorum pia fidelis Antoniniana;
  Ala II Hispanorum et Aravacorum;
  Ala I Numeri Illyricorum - Brîncoveneşti, MS;
  Ala I Pannoniorum;
  Ala II Pannoniorum - Gherla, CJ;
  Ala Siliana - Gilău, CJ;
  Ala Tungrorum Frontoniana - Iliuşa, BN;

  *
  Sigiliul lui Avram Iancu îi strică « dacizarea »Moscovei. Deci…trebuie « UITAT » şi el nu-i aşa ?»

  Şi pentru că BOZGORII ÎMPUŢIŢI(provocatori KGB care ne-au atacat şi la Chişinău) au îndrăznit să profaneze amintirea SFÂNTĂ a Crăişorului munţilor Apuseni,MARELE ROMÂN Avram Iancu …
  Să ne amintim că
  sigiliul lui Avram Iancu .
  era un brad verde încadrat de inscripţia
  « SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE ».
  De ce « GEMINE » ?Pentru că la APOULON-APULLUM(ALBA-Iulia)era cantonată LEGIUNEA ROMANĂ A-XIII-A GEMINA.
  Ca să vezi.CRĂIŞORUL munţilor Abram Iancu ERA MÂNDRU de strămoşii lui ROMANI.
  Chiar şi-i pusese şi pe propriul sigiliu.SPRE VEŞNICĂ ADUCERE AMINTE.

  RăspundețiȘtergere
 31. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE
  De Nicolae Tãutu

  “Vremuri triste-ntunecate
  Peste capu-mi au trecut
  Cu mii hoarde furioase
  Prea adesea m-am bătut.
  Dar nici timpurile grele
  Ce mi-au pus străin stăpân
  N-au curmat zilele mele
  Căci AM FOST şi SUNT ROMÂN.
  Ş-oricât timp ROMÂN voi fi
  Nu mă tem cã voi muri.

  Când din Roma cea măreaţă
  Peste plaiuri m-au adus
  Traian ale cărui braţe
  Neamuri multe au supus.
  Cu a lui voce mi-a spus mie
  Acest loc încântător
  De-acum iată, ţi-l dau ţie
  Ca să fii moştenitor
  Şi-oricât timp ROMAN vei fi
  Nu te teme că-i pieri.”


  *
  Călăii OCUPANŢI RUŞI au nevoie de O NOUĂ GENERAŢIE tânără de "STATALIŞTI" ,"MOLDOVENIŞTI" şi mai nou de « DACIŞTI ».
  Adică DE ROBI FĂRĂ IDENTITATE sau cu O NOUĂ şi FALSĂ identitate IMPUSĂ de la Moscova.

  Numai aşa OCUPANŢII RUŞI îţi pot ţine tancurile în continuare pe pământul ROMÂNESC al Basarabiei,SFINŢIT CU SÂNGELE BUNEILOR şi în acelaşi timp să le mai fie pupate şi ciubotele anual de 9 Mai .
  Numai aşa BESTIILE CRIMINALE,CĂLĂII şi ASASINII OCUPANŢI RUŞI pot fi numiţi pe mai departe "ELIBERATORI".
  Pentru că
  "Un popor FĂRĂ CULTURĂ,
  este UN POPOR UŞOR DE MANIPULAT"
  Immanuel KANT
  „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  "1984 "-George Orwell
  „cine NU-ŞI CUNOAŞTE TRECUTUL
  NU poate înţelege prezentul
  şi NU va putea să vadă viitorul”.

  *

  Mihai Eminescu:

  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  - din DACIA Traiană”.

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB şi acoliţii lui din KGB nu au auzit şi nici nu vor să audă de citatul acesta…

  RUSIA,ia-ţi "DACIZAREA" şi du-te-n...TURBINKĂ
  VIDMĂ-KGB !

  *
  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,


  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  Mihai Eminescu

  *
  La 17 mai 1946, cu 14 zile înainte de a fi executat de către slugile de la Bucureşti ale Călăilor Ocupanţi RUŞI
  mareşalul martir ION ANTONESCU a spus:

  “Scump POPOR ROMÂN,
  sunt mândru că am făcut parte dintr-o naţie cu

  DUBLĂ ASCENDENŢĂ,
  ROMANĂ şi DACĂ,


  a cărei istorie a fost luminată de
  STRĂLUCITOAREA FIGURĂ A LUI TRAIAN
  şi de JERTFA MARELUI DECEBAL !

  Am luptat în două războaie pentru gloria ta!
  Sunt fericit să cobor cu câteva clipe mai devreme lângă martirii tăi. Toţi au luptat pentru dreptatea ta! …”

  RăspundețiȘtergere
 32. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  “Timpul n-a avut puterea să ştirbească forţa, nici să slăbească speranţa DACO-ROMANILOR.
  Rămăsese aceeaşi rasă, rezistentă, răbdătoare, întrucât se considera nemuritoare:
  » ROMÂNUL NU PIERE », suna un dicton popular în toate regiunile ROMÂNIEI.

  Mai e şi-un altul, aproape la fel de răspândit:
  « Apa trece, pietrele rămân. »
  Apa era năvalirea barbară, ROMÂNII erau pietrele.”

  (Abdolonyme Honoré Ubicini, Les origines de l’histoire ROUMAINE)

  RăspundețiȘtergere